Unieważnione

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 55/2022 – Najem powierzchni dla potrzeby organizacji konferencji naukowej w dniach 24-25 października 2022 r. w godz. 7-18 w Katowicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Instytut De Republica informuje o unieważnieniu postępowania ZO55/2022 na najem powierzchni dla potrzeby organizacji konferencji naukowej  w dniach 24-25 października 2022 r. w godz. 7-18 w Katowicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

 

Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu zaistnienia okoliczności skutkujących brakiem interesu publicznego w przeprowadzeniu planowanego wydarzenia.

 

Niezależnie od powyższego Instytut De Republica zwraca uwagę, że w druku Zapytania Ofertowego 55/2022 r. opublikowanym na stronie BIP IDR, w pkt. 11.1. formularza  zastrzegł sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź unieważnienia bez podania przyczyny, natomiast w punkcie 11.7.  Zapytania Ofertowego 55/2022, Instytut zaznaczył, że „Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia”.

 

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin składania ofert na Zapytanie Ofertowe nr 55 

do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Najem powierzchni dla potrzeby organizacji konferencji naukowej w dniach 24-25 października 2022 r. w godz. 7-18 w Katowicach obejmujący:

a) Wynajem Sali konferencyjnej dla minimum 200 osób* w ustawieniu teatralnym wyposażoną w stół prezydialny , mównice, nagłośnienie, oświetlenie, rzutnik/projektor, ekran, komputer do prezentacji oraz 4 mikrofony bezprzewodowe wraz z udostepnieniem przestrzeni dla potrzeb gastronomicznych dla 200 osób ( przerwy kawowe oraz lunch) oraz 4 mikrofony bezprzewodowe

b) Zapewnienie obsługi technicznej podczas trwania całego  wydarzenia, w tym: pełne nagłośnienie wydarzenia,
oświetlenie wydarzenia, obsługa techniczna przez cały czas trwania wydarzenia,

** liczba uczestników może ulec zmianie i będzie potwierdzona w ok 15 października 2022 r

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (PONIŻEJ) 

 

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 31/08/2022 do godziny 10:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 31/08/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 55/2022 – Najem powierzchni dla potrzeby organizacji konferencji naukowej w dniach 24-25 października 2022 r. w godz. 7-18 w Katowicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 55/2022 – Najem powierzchni dla potrzeby organizacji konferencji naukowej w dniach 24-25 października 2022 r. w godz. 7-18 w Katowicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 55/2022 – Najem powierzchni dla potrzeby organizacji konferencji naukowej w dniach 24-25 października 2022 r. w godz. 7-18 w Katowicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/07/2022, 14:06:28
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica