Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2022 – Obsługa medialna konferencji „Po co nam niepodległość?” organizowanej 22-24 czerwca 2022 r. wraz z przygotowaniem materiału prasowego z konferencji i publikacją materiałów popularyzatorskich w prasie o zasięgu ogólnopolskim

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia iż na realizację przedmiotu zamówienia wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– AM ART-MEDIA AGENCJA PR Sp. z o.o. ul. Solec 18 lok. 41, klatka D, 00-410 Warszawa.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Obsługa medialna konferencji „Po co nam niepodległość?” organizowanej 22-24 czerwca 2022 r. wraz z publikacją materiałów popularyzatorskich.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa medialna konferencji „Po co nam niepodległość?” organizowanej 22-24 czerwca 2022 r. wraz z publikacją materiałów popularyzatorskich w prasie o zasięgu ogólnopolskim

 

Wykaz świadczeń:

  • Pozyskanie partnerów medialnych wydarzenia oraz plasowanie u partnerów medialnych materiałów partnerskich związanych z konferencją (przynajmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim)
  • Zaproszenie dziennikarzy na konferencję (przygotowanie zaproszenia i wysyłka do dziennikarzy, kontakt z dziennikarzami)
  • Przygotowanie materiału prasowego z konferencji (w tym zdjęć z konferencji do wykorzystania przez media) w uzgodnieniu z Zespołem Popularyzatorskim IDR oraz publikacja materiału przynajmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim)
  • Obsługa medialna konferencji (oddelegowanie  minimum  2 pracowników do opieki nad dziennikarzami podczas konferencji)
  • Wysyłka materiału prasowego do mediów
  • Plasowanie publikacji medialnych

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresjina Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

Więcej informacji w załączonych plikach (poniżej)

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/06/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/06/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2022 – Obsługa medialna konferencji „Po co nam niepodległość?” organizowanej 22-24 czerwca 2022 r. wraz z przygotowaniem materiału prasowego z konferencji i publikacją materiałów popularyzatorskich w prasie o zasięgu ogólnopolskim"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2022 – Obsługa medialna konferencji „Po co nam niepodległość?” organizowanej 22-24 czerwca 2022 r. wraz z przygotowaniem materiału prasowego z konferencji i publikacją materiałów popularyzatorskich w prasie o zasięgu ogólnopolskim"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2022 – Obsługa medialna konferencji „Po co nam niepodległość?” organizowanej 22-24 czerwca 2022 r. wraz z przygotowaniem materiału prasowego z konferencji i publikacją materiałów popularyzatorskich w prasie o zasięgu ogólnopolskim". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 13/06/2022, 23:52:15
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica