Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 – Wideokonferencje na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

 

– SIMPLE FRAME Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 135A, 02-952 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 108.855,00 zł:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający:
Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Wideokonferencje na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wideokonferencji (interaktywnej komunikacji
multimedialnej) realizowanej za pomocą komputerów oraz wymienionego poniżej innego sprzętu
technicznego, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie
rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami.

Podczas wideokonferencji oferenta każdorazowa zapewni sprzęt i obsługę w tym i.in: cyfrowy
mixer audio, mikrofony przewodowe i/lub bezprzewodowe w ilości do 4 sztuk, kamery, oświetlenie
do kamer, nagłośnienie, laptop, telewizor minimum 60”, internet mobilny wraz całą niezbędną
obsługę techniczną

Zakres przedmiotu zamówienia:

Realizacja wideokonferencji na jednej z wybranych programów i aplikacji do
wideokonferencji (ZOOM, VIBER, SKYPE, TEAMS, GOOGLE MEET, inne aplikacje po
uzgodnieniu)

1. Długość trwania jednej wideokonferencji od 1 godziny do 6 godzin jednego dnia, w przypadku
wideokonferencji 2 dniowych w drugim dniu czas trwania wideokonferencji od 1 do 3 godzin
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości wideokonferencji maksymalnie o 30%
3. Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa oraz wybrane miasta w Polsce
4. Ilość wideokonferencji do realizacji w czasie trwania umowy 15 (piętnaście), w tym 12
wideokonferencji 1 dniowych oraz 3 wideokonferencje 2 dniowe
5. Czas trwania 1 wideokonferencji od 1 do 6 godzin jednego dnia, w przypadku
wideokonferencji 2 dniowych w drugim dniu czas trwania wideokonferencji od 1 do 3 godzin
6. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:
sukcesywnie wg zgłaszanych potrzeb przez Zamawiającego do dnia 31.12.2022 r

Więcej informacji w dołączonym pliku Zapytania Ofertowego 1/2021

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (04/02/2022 do godziny 16:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 04/02/2022 do godziny 16:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 – Wideokonferencje na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 – Wideokonferencje na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 – Wideokonferencje na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 01/02/2022, 10:08:01
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica