dr Bartosz Skwara

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie konstytucyjnym, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Deutsch-Polnische Rechtsschule na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Szkoły Liderów Politycznych. Autor monografii Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym (Warszawa 2010), artykułów poświęconych sądownictwu konstytucyjnemu, m.in. Udział sądu konstytucyjnego w wykonywaniu jego orzeczeń (uwagi de lege ferenda), [w:] Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne, red. P. Tuleja, E. Florczak-Wątor, S. Kubas, Warszawa 2010 (współautor K. Działocha), oddziaływaniu systemów prawnych, m.in. Durchschlagen der deutschen Lehre des öffentlichen Rechts in dem polnischen Rechtssystem und in der polnischen Lehre des Verfassungsrechts, [w:] Interdisciplinary approaches to communication studies, (red. A. Bednarek, I. Witczak-Plisiecka), Łódź 2011 (współautor E. Schwierskott-Mathesson),  instytucji third party effect of human rights, m.in. W obronie bezpośredniego horyzontalnego obowiązywania praw człowieka, PS 1(138)/2017 oraz Kategoryzacja horyzontalnego obowiązywania praw podstawowych w świetle aksjologicznych założeń systemu prawa [w:] Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego”, t. VI, Warszawa 2015, i konstytucyjnemu systemowi źródeł prawa, m.in. Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, PL 1/2007. Dyrektor Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego.