W trakcie

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2024 – Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych) w 2024 roku

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych) w 2024 roku.

Wymagania ogólne

 • Zdjęcia powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną i artystyczną Będą wykonywane w świetle naturalnym i sztucznym.
 • Zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej i dostarczone zamawiającemu na nośniku elektronicznym w postaci plików .RAW, .TIFF oraz .JPEG lub innych po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w rozmiarach nie mniejszych niż 4134px x 5906px, rozdzielczość minimum 600 ppi.
 • Wykonawca zapewnia profesjonalny sprzęt fotograficzny niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych) – wymagania i informacje  szczegółowe

1.W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

– wykonania i przesłania około 20 zdjęć w trakcie wydarzenia na media społecznościowe (przesłanie w przerwie wydarzenia);

– pozostałe zdjęcia – wykonania i przekazania Zamawiającemu około 200 zdjęć

   do końca dnia po wydarzeniu (tego samego dnia do godz. 23.00).

2.Jeden dzień zdjęciowy (szacunkowe godziny: 9.00-17.00) to jeden dzień. wydarzenia (Instytut De Republica planuje minimum 25 dni zdjęciowych).

3. Miejsce wykonania usługi: miasta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Z uwagi na realizowanie zamówienia dotyczącego wydarzeń, które nastąpią w przyszłości dokładne miejsca i terminy wykonania zamówienia nie są znane.

5. O dokładnym miejscu, terminie i długości (ilość dni) wydarzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni przed datą wydarzenia.  

O wszelkich zmianach lub odwołaniu wydarzenia Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej w terminie 3 dni przed datą wydarzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie.

6. Instytut De Republica nie zwraca kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas wykonywania zlecenia.

7.Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty dojazdu z siedziby Wykonawcy do miejsca realizacji usługi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302), w oparciu o złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenie, zawierające informację o kosztach przejazdu, środkach komunikacji i ew. dołączonych dokumentach potwierdzających poniesione wydatki stanowiące koszty podróży.

Inne warunki zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia):

   • Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
   • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.
   • Jako jednostka budżetowa Instytut de Republica nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

 

Miejsce wykonania zamówienia: miasta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

do 31 grudnia 2024 roku

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z treścią i wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia tj.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, wykonanie co najmniej 3 reportaży fotograficznych wydarzeń naukowych (np. konferencji naukowych, debat naukowych czy spotkań autorskich);

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że wykonane usługi spełniają warunek, oraz że zostały wykonane należycie (referencje) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

6.3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wykazem usług i referencjami (załącznik 1 do Zapytania ofertowego) .

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ) 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (14/02/2024 do godziny 15:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 14/02/2024 do godziny 15:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2024 – Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych) w 2024 roku"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2024 – Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych) w 2024 roku"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2024 – Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych) w 2024 roku". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/02/2024, 17:33:58
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica