W trakcie

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2024 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2024 ROKU (zmienione)

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2024 ROKU

Wymagania ogólne

 • Zdjęcia powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną i artystyczną Będą wykonywane w świetle naturalnym i sztucznym.
 • Zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej i dostarczone zamawiającemu na nośniku elektronicznym w postaci plików .RAW, .TIFF oraz .JPEG lub innych po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w rozmiarach nie mniejszych niż 4134px x 5906px, rozdzielczość minimum 600 dpi.
 • Wykonawca zapewnia profesjonalny sprzęt fotograficzny niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia.

 

CZĘŚĆ I.

Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych)

Przedmiot zamówienia:

Dokumentacja fotograficzna (reportaż fotograficzny) wydarzeń naukowych organizowanych przez Instytut De Republica w Warszawie w 2024 roku.

 1. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

– wykonania i przesłania około 20 zdjęć w trakcie wydarzenia na media społecznościowe (przesłanie w przerwie wydarzenia);

– pozostałe zdjęcia – wykonania i przekazania Zamawiającemu około 200 zdjęć do końca dnia po wydarzeniu (tego samego dnia do godz. 23.00).

2.Jeden dzień zdjęciowy (szacunkowe godziny: 9.00-17.00) to jeden dzień. wydarzenia (Instytut De Republica planuje minimum 50 dni zdjęciowych).

3.Miejsce wykonania usługi: miasta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Z uwagi na realizowanie zamówienia dotyczącego wydarzeń, które nastąpią w przyszłości dokładne miejsca i terminy wykonania zamówienia nie są znane.

5.O dokładnym miejscu, terminie i długości (ilość dni) wydarzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni przed datą wydarzenia.  O wszelkich zmianach lub odwołaniu wydarzenia Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej w terminie 3 dni przed datą wydarzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie.

6. Instytut De Republica nie zwraca kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas wykonywania zlecenia.

7. Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty dojazdu z siedziby Wykonawcy do miejsca realizacji usługi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302), w oparciu o złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenie, zawierające informację o kosztach przejazdu, środkach komunikacji i ew. dołączonych dokumentach potwierdzających poniesione wydatki stanowiące koszty podróży.

 

CZĘŚĆ II.

Usługa fotografowania działalności statutowej IDR (fotografia produktowa publikacji Wydawnictwa Instytutu De Republica)

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej publikacji naukowych wydanych przez Wydawnictwo Instytutu De Republica w Warszawie. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest: wykonać i przesłać do Zamawiającego około 20-25 ujęć zdjęć danej publikacji (kadry uzgodnione z Instytutem De Republica);

Jedna sesja zdjęciowa publikacji to 20-25 finalnych zdjęć (Instytut De Republica planuje minimum 40 sesji zdjęciowych);

Miejscem wykonania usługi jest atelier Wykonawcy;

Termin wykonania każdej usługi będzie uzgadniany na bieżąco z Instytutem De Republica;

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni kalendarzowych od przekazania publikacji przez Instytut De Republica;

Przekazanie i zwrot publikacji odbędzie się w siedzibie Instytutu De Republica;

Instytut De Republica nie zwraca kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas wykonywania zlecenia.

 

 

Inne warunki zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia):

  • Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne części, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

 

Miejsce wykonania zamówienia: miasta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: do 31 grudnia 2024 roku

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia tj.

 

Część I

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej 3 reportaży fotograficznych wydarzeń naukowych (np. konferencji naukowych, debat naukowych czy spotkań autorskich);

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że wykonane usługi spełniają warunek, oraz że zostały wykonane należycie (referencje) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Część II

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonanie co najmniej 3 dokumentacji fotograficznych (fotografii produktowej).

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że wykonane usługi spełniają warunek, oraz że zostały wykonane należycie (referencje) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PLIKI PONIŻEJ)

Zmiana treści nr 1 z dnia 05/01/2024:

Dotyczy:  Zapytania ofertowego nr 01/2024 „USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2024 ROKU”

 

Zamawiający – Instytut De Republica informuje, że w terminie określonym w pkt. 11.3 ZO nr 01/2024, Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 1. Czy można ocenić, choćby orientacyjnie, jaka część z planowanych minimum 50 dni wydarzeń odbędzie się w Warszawie, a jaka w innych miastach? Czy można podać orientacyjnie jakie to mogą być miasta (w jak dużej odległości od Warszawy)?

ODP: Zamawiający szacuje minimum 10 wydarzeń w Warszawie i jedno w Katowicach. Pozostałych lokalizacji nie jest wstanie na te chwilę określić.

 1. Czy oczekują Państwo obróbki graficznej zdjęć produktowych (20-25 zdjęć)?

ODP: Tak.

 1. Jeśli chodzi o wykazanie wykonania reportaży z wydarzeń naukowych, czy zaakceptujecie Państwo wydarzenia kulturalne (organizowane np. przez publiczne instytucje związane z kulturą) oraz konferencje organizowane przez podmioty nienaukowe, ale z tematyką na styku nauki, przemysłu, usług, itp.?

ODP: Tak.

 1. Czy referencje składane wraz z ofertą można przesłać drogą elektroniczną jako dokumenty zeskanowane?

ODP. Tak.

 1. Czy pod pojęciem „podpis zaufany osobisty” rozumiecie Państwo podpis zaufany składany poprzez Profil Zaufany?

ODP. Tak.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (09/01/2024 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 09/01/2024 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2024 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2024 ROKU"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2024 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2024 ROKU"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2024 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2024 ROKU". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/01/2024, 23:43:10
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica