Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 39/2023 – Dostawa komputerów – przenośnych stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów sieciowych i komputerowych do Instytutu De Republica do 29 grudnia 2023r.

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano w zakresie:

  Część nr 1

I Spot Sp. z o.o. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa z ceną brutto 67354,80 zł

 

  Część nr 2

Copy Control Services S.C.ul. Żelazna 67/31L 00-871 Warszawa  z cena brutto  34885,20 zł

 

   Część nr 3

– postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej  oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskały największą liczbę punktów w ocenianym kryterium

 

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  komputerów – przenośnych stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów sieciowych i komputerowych do Instytutu De Republica do 29 grudnia 2023r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

 • Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt komputerowy dostarczone w ramach niniejszego zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r. lub 2023 r.
 • Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności wyrobu z normami europejskimi CE (Conformite Europeenne – Zgodność Europejska)
 • Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej.
 • Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych.
 • Zaoferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do  wycofania z produkcji lub sprzedaży.
 • Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych. Ilekroć w niniejszym zapytaniu, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
 • Minimalny termin gwarancji wynosi:

Część nr 1 – 24 miesiące   część nr 2- 24 miesiące część nr 3 – 24 miesiące –  jeżeli termin gwarancji producenta jest krótszy.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

 

Cześć pierwsza – stacje graficzne, monitor i akcesoria.

A.    Przenośna stacja graficzna  16”– typu  Apple MacBook Pro 16″, 12-rdzeniowy procesor M3 Pro (GPU 18 rdzeni), RAM 36 GB, dysk 512 GB SSD   – 2 sztuki 

Specyfikacja techniczna w załączonych do ogłoszenia plikach

B.    Monitory 27 cali – typu Apple Studio Display ze szkłem standardowym i podstawką z regulacją pochylenia i wysokości  – 4 sztuki

Specyfikacja techniczna w załączonych do ogłoszenia plikach

C.    Mysz do stacji graficznych Apple  typu Apple Mysz Magic Mouse – 2 sztuki 

Specyfikacja techniczna w załączonych do ogłoszenia plikach

Cześć druga  – wielofunkcyjne urządzenia drukujące biurowe

A.       Wielofunkcyjne urządzenie laserowe kolorowe min. A 3, typu Develop Ineo 250i z sieciową WIFI  – 1 sztuka

Specyfikacja techniczna w załączonych do ogłoszenia plikach

B.       Wielofunkcyjne urządzenie laserowe kolorowe min. A 4, typu Develop Ineo 3350i z kartą sieciową WIFI  –  2 sztuki  

Specyfikacja techniczna w załączonych do ogłoszenia plikach

 

Część trzecia –  akcesoria sieciowe i komputerowe

A.       Switch 24 portowy  do rozbudowy sieci internetowej  + kabel zasilający – 1 sztuka

            Typu:  Unifi Switch USW-24-POE 2 gen

            Specyfikacja techniczna w załączonych do ogłoszenia plikach

B.    Kable patchcord  -100 cm- kat 6   – 30 sztuk

 

Inne warunki zamówienia :

 • Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, dopuszcza się oferty częściowe na poszczególne 3 części zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: do 29 grudnia 2023 r.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  wobec których nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

oraz

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (14/12/2023 do godziny 08:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 14/12/2023 do godziny 08:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 39/2023 – Dostawa komputerów – przenośnych stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów sieciowych i komputerowych do Instytutu De Republica do 29 grudnia 2023r."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 39/2023 – Dostawa komputerów – przenośnych stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów sieciowych i komputerowych do Instytutu De Republica do 29 grudnia 2023r."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 39/2023 – Dostawa komputerów – przenośnych stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych i akcesoriów sieciowych i komputerowych do Instytutu De Republica do 29 grudnia 2023r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 08/12/2023, 23:12:18
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica