Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 36 / 2023 – Usługi gastronomiczne w dniach  30.11-01.12.2023 r. na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, hol na I piętrze.

Informacja o wyborze oferty:

 

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę

„Lawendowy Dworek”  Mirosław Augustyniak ul. Krochmalna 13c 20-401 Lublin

z ceną brutto –  16 066,00 zł za całość zamówienia.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane

w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

 

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługi gastronomiczne w dniach  30.11-01.12.2023 r. na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas IV Międzynarodowej Konferencji z Politologii Religii.

obejmujące :

 • 30 listopada 2023 r.
 1. 2 przerwy kawowe, dostępne  podczas konferencji w godz. 11:45-12:15 oraz godz. 15:15-17:30 dla ok. 60 osób obejmujące kawę, herbatę, wodę gazowaną i niegazowaną, soki oraz 3 przekąski słone / osoba ( quiche, val au venty itp.) i 3 przekąski słodkie/ osoba  ( w tym  ciasteczka kruche lub ciasta );
 2. obiad (bufetowy) dla 55 osób , obiad powinien składać się z : zupy, min. dwa dania główne do wyboru, główne do wyboru w wersji mięsnej oraz wege z 2 dodatkami skrobiowymi oraz warzywnymi, deser, napoje zimne (woda z cytryną w dzbanku, soki), oraz gorące:  kawa i herbata – napoje w opcji nielimitowanej
 • 1 grudnia 2023 r.
 1. 1 przerwa kawowa, dostępna podczas konferencji w godz. 11:45-12:15 dla  50 osób obejmujące kawę, herbatę, wodę gazowaną i niegazowaną, soki, oraz 3 przekąski słone / osoba ( quiche, val au venty itp.) i 3 przekąski słodkie/ osoba  ( w tym  ciasteczka kruche lub ciasta );
 2. obiad (bufet) dla 45 osób , obiad powinien składać się z : zupy, min. dwa dania główne do wyboru główne do wyboru w wersji mięsnej oraz wege z 2 dodatkami skrobiowymi oraz warzywnymi, deser, napoje zimne (woda z cytryną w dzbanku, soki), oraz gorące:  kawa i herbata – napoje w opcji nielimitowanej;
 • Wykonawca zapewnia wszystkie elementy wyposażenia niezbędne do wykonania usługi (UKSW udostępnia hol na I piętrze w budynku) ;
 • Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską;
 • liczba uczestników w może ulec zmianie i będzie potwierdzona mailowo do 23.11.2023 r.

 

Dodatkowe informacje:

 • jako jednostka budżetowa Instytut de Republica nie realizuje zaliczek.
 • płatność  zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu  prawidłowo wystawionej faktury.
 • Zamawiający nie zastrzega aby usługi gastronomiczne były wykonywane osobiście   przez Wykonawcę.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania  ofert częściowych.
 • Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego  w niniejszym Zapytaniu.
 • Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 • Zamówienie powinno być wykonane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Miejsce wykonania zamówienia: UKSW Warszawa ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, hol na I piętrze.

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:  30.11 – 01.12.2023 r.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 i 2.3  niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                           o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH   (PONIŻEJ)

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/11/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/11/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 36 / 2023 – Usługi gastronomiczne w dniach  30.11-01.12.2023 r. na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, hol na I piętrze."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 36 / 2023 – Usługi gastronomiczne w dniach  30.11-01.12.2023 r. na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, hol na I piętrze."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 36 / 2023 – Usługi gastronomiczne w dniach  30.11-01.12.2023 r. na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, hol na I piętrze.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 14/11/2023, 23:50:33
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica