Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 37/2023 – Usługi cateringowe na 4 wydarzeniach organizowanych przez Instytut De Republica  – w siedzibie Instytutu De Republica aleja Jana Pawła II 29  (5 piętro), 00-867 Warszawa.

Informacja o wyborze oferty:

 

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę

Omega Catering” Profecto Artur Gołaśul. Sowińskiego 5, 05-091 Ząbki.

Wartość wybranej oferty brutto wynosi 8 035,20 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane

w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

 

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża czas składania ofert do 20. listopada do godz. 16.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

Usługi cateringowe w siedzibie Instytutu De Republica aleja Jana Pawła II 29 (5 piętro), 00-867 Warszawa, podczas 4 wydarzeń  obejmujące :

 • 24 listopada 2023 r.  od godziny 12.00 – 15.00
  1. Przerwa kawowa po 3 słone i po 3 słodkie przekąski na osobę, kawa, herbata, woda, soki dla 35 osób;
  2. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy wyposażenia niezbędne do wykonania usługi w szczególności stoły cateringowe, obrusy, stoły koktajlowe , serwetki oraz sztućce i naczynia.

 

 • 07 grudnia 2023 r.   w godzinach 9.30 – 15.00
 1. Przerwa kawowa po 4 słone i po 4 słodkie przekąski na osobę, kawa, herbata, woda, soki dla 20 osób;
 2. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy wyposażenia niezbędne do wykonania usługi w szczególności stoły cateringowe, obrusy, stoły koktajlowe, serwetki oraz sztućce i naczynia.

 

 • 12 grudnia 2023 r.  od godziny 10.00 – 15.00
 1. Przerwa kawowa po 4 słone i po 4 słodkie przekąski na osobę, kawa, herbata, woda, soki dla 20 osób;
 2. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy wyposażenia niezbędne do wykonania usługi w szczególności stoły cateringowe, obrusy, stoły koktajlowe, dekorację świąteczną, serwetki oraz sztućce i naczynia.
 • 15 grudnia 2023 r.  od godziny 14.00 – 18.00
 1. Catering świąteczny (w stylu Bożonarodzeniowym) w formie lunchu dla 60 osób   – minimum 4 dania ciepłe  –  w tym 1 zupa  i  5 pierogów/osobę   +  4 x przystawki słone + 4 x przekąski słodkie (ciasta świąteczne) na osobę; 
 2. kawa, herbata, woda, soki dla 60 osób w godzinach 14.00 – 18.00 ( 2 x 30 osób );
 3. Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską i serwisową min. 2 osoby w godzinach 14.00 – 18.00;
 4. Wykonawca zapewnia wszystkie elementy wyposażenia niezbędne do wykonania usługi w szczególności stoły cateringowe, obrusy, stoły koktajlowe, elegancką dekorację świąteczną oraz sztućce i naczynia.
 • Niewykorzystane soki i woda po wydarzeniach zostaną przekazane Zamawiającemu.  

 

Dodatkowe informacje:

 • jako jednostka budżetowa Instytut de Republica nie realizuje zaliczek.
 •  Płatność  zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po  przedłożeniu  prawidłowo wystawionej faktury.
 • Zamawiający nie zastrzega aby usługi cateringowe były wykonywane osobiście przez Wykonawcę.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania  ofert częściowych

 

Miejsce wykonania zamówienia: Instytut De Republica aleja Jana Pawła II 29( 5 piętro), 00-867 Warszawa.

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

 • 24 listopada 2023 r. od godziny 12.00 – 15.00
 • 07 grudnia 2023 r. w godzinach 9.30 – 15.00
 • 12 grudnia 2023 r. od godziny 10.00 – 15.00
 • 15 grudnia 2023 r. od godziny 14.00 – 18.00

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 i 2.3  niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (PONIŻEJ)

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 20/11/2023 do godziny 16:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 20/11/2023 do godziny 16:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 37/2023 – Usługi cateringowe na 4 wydarzeniach organizowanych przez Instytut De Republica  – w siedzibie Instytutu De Republica aleja Jana Pawła II 29  (5 piętro), 00-867 Warszawa."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 37/2023 – Usługi cateringowe na 4 wydarzeniach organizowanych przez Instytut De Republica  – w siedzibie Instytutu De Republica aleja Jana Pawła II 29  (5 piętro), 00-867 Warszawa."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 37/2023 – Usługi cateringowe na 4 wydarzeniach organizowanych przez Instytut De Republica  – w siedzibie Instytutu De Republica aleja Jana Pawła II 29  (5 piętro), 00-867 Warszawa.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 14/11/2023, 23:29:20
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica