Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 28/2023 – Dostawa oprogramowania biurowego i specjalistycznego do Instytutu De Republica

Informacja o wyborze oferty:

ZAWIADOMIENIE 1

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano w zakresie:

Części nr 1 ofertę firmy Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska z ceną brutto – 76 610,58 zł
Części nr 2 ofertę firmy P&P Solution Sp. z o. o. ul. Pułaskiego 605-515 Konstancin Jeziorna Adres do korespondencji ul. Łucka 15/215 00-842 Warszawa z ceną brutto 24 944,40 zł
Części nr 3 ofertę firmy Compro Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 1941-400 Mysłowice z ceną brutto 16 217,55 zł
Części nr 4 ofertę firmy Compro Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19 41-400 Mysłowice z ceną brutto 8 900,00 zł

W zakresie części nr 5 – postepowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu ofertowym i uzyskały największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

 

ZAWIADOMIENIE 2  z dnia 30.10.2023 r. 
Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał ponownie wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano w zakresie:
Części nr 3 ofertę firmy Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska z ceną brutto – 18517,65 zł
Części nr 4 -postepowanie unieważniono na podstawie pkt. 11.2 zapytania ofertowego.
Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu ofertowym i uzyskały największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego i specjalistycznego do Instytutu De Republica – licencje na 12 miesięcy:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość licencji

1.      

Adobe Creative Cloud – wszystkie aplikacje – subskrypcja roczna odnowienie

7

2.      

Adobe Stock 40 Assets na miesiąc

2

3.      

Adobe Acrobat Pro DC MULTI Win/Mac – subskrypcja 12 miesięcy:

 – 20 licencji odnowienie

– 10 nowych licencji

30

 

Część nr 2

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość licencji

1.      

Microsoft 365 Business Standard – subskrypcja roczna

– odnowienie 35 licencji

– 5 nowych licencji

40

 

Część nr 3

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość licencji

1.      

PANT072 PANTONE Connect Premium – wtyczka – odnowienie  

7

2.      

McAfee MVISION Protect Plus – subskrypcja roczna odnowienie 

40

3.      

Team Viewer  Business  Subscription- odnowienie             

2

 

Część nr 4

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość licencji

1.      

GetResponse -wersja  Marketing Automation 3 stanowiskowa  – 2500 adresów  

1 nowa

 

Część nr 5

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość licencji

1.      

Antyplagiat (PLAGIAT.PL)  – odnowienie

1

 

 

  • Inne warunki zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia):
    • Ofertę można złożyć na poszczególne części lub na całość zamówienia.
    • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
    • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy.

 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

100 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena – 100%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 100

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (03/10/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 03/10/2023 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 28/2023 – Dostawa oprogramowania biurowego i specjalistycznego do Instytutu De Republica"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 28/2023 – Dostawa oprogramowania biurowego i specjalistycznego do Instytutu De Republica"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 28/2023 – Dostawa oprogramowania biurowego i specjalistycznego do Instytutu De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 26/09/2023, 15:08:47
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica