Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 20 / 2023 – SPRZEDAŻ I DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DO INSTYTUTU DE REPUBLICA w WARSZAWIE

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

 

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że podczas postępowania w trybie zapytania ofertowego (ZO 20/2023), dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Framko 2 Sp. Jawna J. Strykowski, S. Miazga;  ul. Duża 22, 25-013 Kielce.

Cena oferty brutto wynosi 49 872,37 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane

w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

SPRZEDAŻ I DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DO INSTYTUTU DE REPUBLICA w WARSZAWIE w 2023 ROKU.

 

Wymagania ogólne

 • Zamawiający wymaga, aby oferowane akcesoria dostarczone w ramach niniejszego zamówienia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2022 r. lub 2023 r.
 • Akcesoria muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z normami europejskimi CE (Conformite Europeenne – Zgodność Europejska)
 • Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej.
 • Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych.
 • Dostarczone akcesoria w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do  wycofania z produkcji lub sprzedaży.
 • Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych tylko do produktów oznaczonych w zapytaniu zwrotem „lub równoważne”

 

 • Minimalny termin gwarancji wynosi: 12 miesięcy jeżeli termin gwarancji producenta jest krótszy.

 

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

L.p.

Asortyment

Ilość  sztuk

1.      

Macierz dyskowa TS-364-4G

2

2.      

Pamięć RAM-8GDR4T0-SO-2666

4

3.      

Dyski SSD  PX500-G2 512GB M.2 PCIe 3×4 NVMe 2280

4

4.      

Dyski HDD WD Red PRO 12TB 3,5” 7200obr

8

5.      

Dyski SSD szyfrowane   MU-PC1T0K/WW  

12

6.      

Pendrive szyfrowany VERBATIM  Secure Keypad 32GB

lub równoważny 

7

7.      

Modem WAN DELL Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced

7

8.      

Router brzegowy UniFi Dream Machine  Model UniFi UDM-SE

1

9.      

Pamięć RAM do serwera   Model M393A4G43AB3-CWE   32GB

2

10.  

Dysk do macierzy dyskowej   Model WUH721816ALE6L0

2

11.  

Patchcord LAN Kat.6 S/FTP   0,5 m

50

12.  

Patchcord LAN Kat.6 S/FTP          2 m

15

13.  

Patchcord LAN Kat.6 S/FTP          5m

5

14.  

Patchcord LAN Kat.6 S/FTP        10m

3

15.  

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa  5 m   /min. 5 wtykowa/

5

16.  

DELL ZASILACZ SIECIOWY 65W , 19,5V 3A USB-C   (komplet)

lub równoważny 

5

17.  

Przewód niklowany do ładowarki  (USB  C  – USB C)  długość  min. 0,5m

5

18.  

Zasilacz / Ładowarka do telefonu 20 W   (USB C)

5

19.  

Pendrive  USB  3,1  Pojemność: 256 Maksymalna prędkość [MB/s]: 400 odczyt

 

20

20.  

Router UBIQUITI UNIFI U6-PRO (Unifi 6 Pro)

9

 

 • Inne warunki zamówienia :
  • Ofertę należy złożyć na całość zamówienia , nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

 

 • Miejsce wykonania zamówienia:

Wykonawca własnymi siłami lub na własny koszt dostarczy wszystkie elementy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 • Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Dostawa akcesoriów zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż  21 dni kalendarzowych  od daty podpisania umowy.

 • Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 • Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

 • Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

100 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena – 100%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 100

 

 • Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):
  • Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz formularz asortymentowo -cenowy ( załącznik 1 a);
  • W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej działalności gospodarczej należy podać nr PESEL, nr dowodu osobistego oraz miejsce zamieszkania.
  • Aktualny wpis do KRS/CEiDG (w przypadku spółki cywilnej należy załączyć dokumenty rejestrowe dla każdego ze wspólników) lub wskazanie danych umożliwiających dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie                                           do reprezentowania wykonawcy (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – dotyczy tylko bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)
  • Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
  • W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt. 7.4. w terminie składania ofert, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie odrzuci ofertę Wykonawcy.

 

 • Miejsce i termin składania ofert:
   • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 12 lipca 2023 r. do godz. 10.00
   • Ofertę można złożyć:

1.Osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (adres: ul. Belwederska 23/1,  00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr   20   /2023

SPRZEDAŻ I DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DO INSTYTUTU DE REPUBLICA w WARSZAWIE w 2023 ROKU.

2. Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – jak w pkt 1.

3.Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: zamówienia.publiczne@iderepublica.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym, zaufanym osobistym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 7 zapytania).

 • Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą brane pod uwagę.

 

 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (12/07/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 12/07/2023 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 20 / 2023 – SPRZEDAŻ I DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DO INSTYTUTU DE REPUBLICA w WARSZAWIE"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 20 / 2023 – SPRZEDAŻ I DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DO INSTYTUTU DE REPUBLICA w WARSZAWIE"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 20 / 2023 – SPRZEDAŻ I DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DO INSTYTUTU DE REPUBLICA w WARSZAWIE". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/07/2023, 13:49:55
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica