Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14 /2023 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu tj.:

Wykonawcę: WidziszTo? Magdalena Kołodziej, ul. Myśliwska 6, 36-030 Błażowa.

Cena brutto wybranej oferty: 9,77 zł za wykonanie 1 minuty audiodeskrypcji oraz napisów.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut                                   De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w 2023 roku.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Stworzenie i dodanie audiodeskrypcji (AD) w języku polskim do  filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4 z organizowanych   przez Instytut De Republica (IDR):  około 9000 minut (dziewięć tysięcy minut) 

2. Stworzenie i dodanie napisów rozszerzonych (N) w języku polskim do  filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4 oraz plików  z napisami w formacie .srt z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR): około 9000 minut (dziewięć tysięcy minut) 

 

Napisy oraz audiodeskrypcja powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami wytycznych                    w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do opisu zapytania ofertowego), w tym Standardami dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020 r. (załącznik nr 4 do opisu zapytania ofertowego).

 

3.    Szacunkowa ilość minut podlegającą stworzeniu i dodaniu napisów i audiodeskrypcji wynosi 9000  minut. W stosunku do szacunkowej  ilości minut, zamówienie ostatecznie może być niższe do 50% . UWAGA  Do oferty prosimy podać cenę 1 minuty wykonania AD i N.

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Wykonawcy

 

Wymagany termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:  

Przygotowanie oraz przesłanie do zamawiającego napisów i audiodeskrypcji z poszczególnych konferencji powinno nastąpić  w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania zmontowanych filmów.

Zarejestrowany i zmontowany materiał powinien zostać przesłany za pomocą ogólnie dostępnych programów służących do przesyłania plików o dużej objętości np. WeTransfer, czy Dropbox.

CZAS TRWANIA UMOWY  – DO 31 GRUDNIA 2023 R.

 

Wadium:

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1. Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

INFORMACJI  W   ZAŁĄCZONYCH   PLIKACH 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (05/05/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 05/05/2023 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14 /2023 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w 2023 roku"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14 /2023 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w 2023 roku"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14 /2023 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w 2023 roku". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 26/04/2023, 13:38:16
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica