Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 / 2023 – Organizacja wydarzenia w dniu 12 czerwca 2023r. w Warszawie

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez wykonawcę: Polska Agencja Prasowa S.A ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa z ceną brutto 26 814 zł. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Organizacja spotkania dotyczącego promocji książek Wydawnictwa IDR  w dniu 12 czerwca  2023 r. w godz. 14.00 – 17.00 w Warszawie wg. poniższego zapotrzebowania:

1. Wynajem sali konferencyjnej:

 • Sala powinna pomieścić min. 30 osób w ustawieniu teatralnym i mieć min. 100 m2;
 • Sala powinna być wyposażona w pełne nagłośnienie, oświetlenie, obsługę techniczna przez cały czas trwania wydarzenia, podest oraz min. 2 mikrofony;
 • Sala powinna być zlokalizowana w miejscu dostępnym komunikacyjnie, preferowane
  okolice Śródmieście

2. Zapewnienie cateringu:

 • Przerwa kawowa dla 30 osób, powinna zawierać kawę, herbatę, wodę gazowaną i niegazowaną, soki, minimum 2 przekąski słodkie ma osobę oraz minimum 2 przekąski wytrawne na osobę;
 • Przestrzeń cateringowa powinna mieć min. 40 m2;

3. Opieka medialna:

 • Powiadomienie mediów o planowanym wydarzeniu (min. dwukrotna wysyłka zaproszenia do dziennikarzy);
 • Relacja tekstowa – przygotowanie materiału tekstowego przez doświadczonego dziennikarza wraz z dystrybucją w serwisach i na portalach ogólnoinformacyjnych;
 • Publikacja informacji prasowej w mediach lokalnych (min. 300 artykułów na stronach internetowych mediów lokalnych).

 

Dodatkowe informacje:

Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

 

Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia –
ok. 2 czerwca 2023r.

 

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

 

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 12 czerwca 2023 r.

 

 

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W DOKUMENTACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(PLIKI PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (28/04/2023 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/04/2023 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 / 2023 – Organizacja wydarzenia w dniu 12 czerwca 2023r. w Warszawie"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 / 2023 – Organizacja wydarzenia w dniu 12 czerwca 2023r. w Warszawie"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13 / 2023 – Organizacja wydarzenia w dniu 12 czerwca 2023r. w Warszawie". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 21/04/2023, 17:18:34
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica