Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2023 – Usługa hotelarska w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej.

Informacja o wyborze oferty:

Warszawa, 27.04.2023 r.

Dotyczy: Usługa hotelarska w dniach 10-13 maja 2023 r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej (zapytanie ofertowe 12/2023).

 ZAWIADOMIENIE

 Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę Arche Hotel Lublin  ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin z ceną brutto 14 260,00 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa hotelowa w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Usługa hotelowa wg poniższego zapotrzebowania:

 1. Nocleg ze śniadaniem dla 18 osób w terminie 10-13 maja 2023 r. w tym: 14 pokoi jednoosobowych oraz 4 pokoje jednoosobowe o podwyższonym standardzie (bądź dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania);
 2. Nocleg ze śniadaniem dla 2 osób w terminie 11-13 maja 2023 r. w tym 2 pokoje jednoosobowe;
 3. Nocleg ze śniadaniem dla 1 osoby w terminie 10-12 maja 2023 r. w tym 1 pokój jednoosobowy;
 4. Nocleg ze śniadaniem dla 1 osoby w terminie 10-11 maja 2023 r. w tym 1 pokój jednoosobowy.

2.3. Dodatkowe informacje:

 1. Standard hotelu minimum 3 gwiazdki;
 2. Wykonawca zapewni miejsca parkingowe dla uczestników;
 3. Wykonawca zapewni przedłużenie doby hotelowej dla min. 5 pokoi;
 4. Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana
  po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 5. Liczba osób wskazanych w pkt 2.2. może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – 4 maja  2023 r.;
 6. W ofercie należy podać warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości;
 7. Zamawiający zastrzega by usługi hotelowe były wykonywane osobiście przez Wykonawcę.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Lublin

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 10-13 maja 2023 r.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Warunki udziału w zapytaniu*:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2  niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W DOKUMENTACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO   12 / 2023

(PLIKI W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (25/04/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 25/04/2023 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2023 – Usługa hotelarska w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2023 – Usługa hotelarska w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2023 – Usługa hotelarska w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 18/04/2023, 18:43:23
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica