Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 69 / 2022 – dostawa oprogramowania komputerowego dla IDR

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamiamy, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu 

  Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3;

63-000 Środa Wielkopolska  –  Cena brutto wybranej oferty:  108 418,35

(słownie: sto osiem tysięcy czterysta osiemnaście  złotych trzydzieści pięć groszy)

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa, 

zaprasza do złożenia oferty.

 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa oprogramowania komputerowego dla IDR

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Adobe Creative Cloud – wszystkie aplikacje  – subskrypcja roczna

7  użytkowników

2

Adobe Stock 40 Assets na miesiąc

2 użytkowników

3

Microsoft 365  Business Standard –  subskrypcja roczna

35 licencji

4

McAfee MVISION Protect Plus – subskrypcja roczna

37 licencji

6

Adobe Acrobat Pro DC MULTI Win/Mac – subskrypcja 12 miesięcy

20 licencji

7

Microsoft Project (wersja3)

8 licencji

8

Team Viewer  Business  Subscription

2 licencje

 

Dodatkowe informacje: nie przewiduje się złożenia oferty częściowej

Miejsce wykonania zamówienia: Instytut De Republica ul. Belwederska 23 lok.1 (1 piętro)

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: data zakończenia –   7 dni od dnia podpisania umowy –  najpóźniej do 21 października 2022

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ   INFORMACJI   W   ZAŁĄCZONYH   PLIKACH  ( PONIŻEJ ) 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/10/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/10/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 69 / 2022 – dostawa oprogramowania komputerowego dla IDR"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 69 / 2022 – dostawa oprogramowania komputerowego dla IDR"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 69 / 2022 – dostawa oprogramowania komputerowego dla IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 10/10/2022, 16:48:49
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica