Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 50/2022 – Usługę wykonania, dostawy i montażu mebli (3 regały) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane  w zapytaniu:

L&F Group Sp.z o.o.; Al. Jana Pawła II nr 2; 00-867 Warszawa

Cena netto wybranej oferty:  14 663 zł

Cena brutto wybranej oferty: 18 035,49 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:

Instytut De Republica,   ul.Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 

Usługa wykonania  mebli – 3 szt. regałów/ biblioteczki na książki o łącznych wymiarach w mm – szer. 2850 x wysokość  2650 x głębokość 256 wraz z dostawą i montażem w wskazanych pomieszczeniach instytutu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania  3 szt. regałów/ biblioteczki na książki częściowo zamykanego o łącznych  całkowitych wymiarach w mm –   szer. 2850 x wysokość  2650 x głębokość 256 wraz z dostawą i montażem we wskazanych pomieszczeniach instytutu i mocowanie do ścian  – zgodnie z projektem (w załączeniu do ogłoszenia).

Materiał płyta mdf, plecy pełne ( płyta 18mm), całość  lakier półmat  (kolor biały, złamana biel, popielaty do ustalenia po wyborze oferty).

Drzwiczki dolne 6 sztuk z frezowanymi podchwytami i zamkami.

Drzwiczki górne 3 sztuki otwierane do góry, zamykane na samozamykacz.

 Oferta powinna być całościowa (kompletna) – oferty cząstkowe nie będą brane pod uwagę.

 Terminy dostarczenia regałów wraz montażem  do 15.09.2022 r.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.09.2022

 

 Warunki udziału w zapytaniu*:

(Warunki udziału w zapytaniu postawione przez Zamawiającego wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełnienia przez Wykonawcę)

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia  ww. warunki   na dzień złożenia oferty.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia          13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r.  poz. 835 z późn.zm).

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium tj. ceną:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena za wykonanie całości zamówienia (Cn)

70 %

2.

Termin wykonania zamówienia

30%

 

 

Termin wykonania zamówienia do 16.08.2022 – 30 pkt.

Termin wykonania zamówienia do 01.09.2022 – 20 pkt.

Termin wykonania zamówienia do 15.09.2022 – 10 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według zasady: 100% wagi kryterium = 100 pkt.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (19/07/2022 do godziny 15:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 19/07/2022 do godziny 15:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 50/2022 – Usługę wykonania, dostawy i montażu mebli (3 regały) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 50/2022 – Usługę wykonania, dostawy i montażu mebli (3 regały) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 50/2022 – Usługę wykonania, dostawy i montażu mebli (3 regały) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 14/07/2022, 18:50:34
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica