Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów  z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ  najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów  z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych.

Opis przedmiotu zamówienia jest :

1.Stworzenie i dodanie audiodeskrypcji w języku polskim do filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4. z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:

  • 6-8 lipca 2022 w Serocku k. Warszawy
  • 11-12 lipca 2022 w Kazimierzu nad Wisłą
  • 16 sierpnia 2022 w Warszawie

2.Stworzenie i dodanie napisów rozszerzonych w języku polskim do filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4. oraz plików z napisami w formacie .srt z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:

  • 6-8 lipca 2022 w Serocku k. Warszawy
  • 11-12 lipca 2022 w Kazimierzu nad Wisłą
  • 16 sierpnia 2022 w Warszawie

 

Napisy oraz audiodeskrypcja powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do opisu zapytania ofertowego), w tym Standardami dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020 r. (załącznik nr 4 do opisu zapytania ofertowego).

Szacunkowa ilość minut podlegającą stworzeniu i dodaniu napisów i audiodeskrypcji wynosi 1200 minut. W stosunku szacunkowej ilości minut  wersja ostateczne może być wyższa lub niższa o około 30% podanego czasu minut i zamykać w zakresie pomiędzy 900 a 1500 minut.

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba oferenta

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Przygotowanie oraz przesłanie do zamawiającego napisów i audiodeskrypcji z poszczególnych konferencji powinno nastąpić  w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zmontowanych filmów.

 Zarejestrowany i zmontowany materiał powinien zostać przesłany za pomocą ogólnie dostępnych programów służących do przesyłania plików o dużej objętości np. WeTransfer, czy Dropbox.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (01/07/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 01/07/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów  z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów  z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów  z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/06/2022, 15:24:33
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica