Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 41/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamiamy, iż na realizację przedmiotu zamówienia wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane  w zapytaniu 

– iSpot Poland Sp. z o. o, ul. Puławska 2 (Plac Unii, Budynek A), 02-566 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 25.030,50 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowych komputerów i akcesoriów/ sprzętu komputerowego

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do dnia  30.06.2022 r.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Więcej  informacji oraz dokumenty w załącznikach (poniżej)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (14/06/2022 do godziny 14:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 14/06/2022 do godziny 14:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 41/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 41/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 41/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 08/06/2022, 18:39:58
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica