Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych – Bydgoszcz, Gdańsk oraz Toruń

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu  –

SIMPLE FRAME Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 135A, 02-952 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 17 000 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych – Bydgoszcz, Toruń oraz Gdańsk.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:

 

 • w dniach 11-12 maja 2022  w Bydgoszczy – 11 maja Sala A i Sala B po 6 godzin nagrywania, 12 maja Sala A 5 godzin nagrywania 
 • 19-20 maja 2022 w Gdańsku – każdego dnia 5 godzin nagrywania
 • 25-26 maja 2022 w Toruniu – 25 maja 5 godzin nagrywania, 24 maja 3 godziny nagrywania

Podane godziny trwania konferencji obejmują także wszelkiego rodzaju przerwy (np. kawowe lub na posiłki) które nie podlegają rejestracji filmowej.

Z każdej konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:

 1. Przygotowanie krótkiego maksymalnie 2 minutowego filmu na facebooka ( w ciągu 48 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym
 2. Przygotowanie filmu z całości wydarzenie (tylko wystąpienia merytoryczne, dyskusja bez różnego rodzaju przerw) w ciągu 6 dni roboczych od zakończenia każdej z konferencji
 3. Przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 6 dni roboczych od zakończenia każdej z konferencji (materiał główny podzielony na części)
 4. Filmy z pkt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane wg. wzoru stosowanego przez Instytut
 5. Każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początki dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu
 6. Wszystkie filmy zgodnie z obowiązującym stanem prawym powinny mieć napisy oraz być opatrzone audiodeskrypcją (zgodnie z załącznikami 3 i 4 do Zapytania Ofertowego)

 

Wykonawca powinien dysponować minimum 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montażu.

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia: Bydgoszcz, Gdańsk, Toruń.

 

 1. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Bydgoszcz 11 maja 2022 godzina 9.00-17.00  (Sala A)  w tym 2 godziny przerw

                    11 maja 2022 godzina 10.00-17.00  (Sala B)  w tym 2 godziny przerw

                    12 maja 2022 godzina 9.00-14.00  (Sala A)  w tym 2 godziny przerw

UWAGA: w Bydgoszczy muszą być równolegle nagrywane 2 osobne panele

 

Gdańsk 19 maja 2022 godzina 10.00-17.30 w tym 1,5 godziny przerw

               20 maja 2022 godzina 10.00-17.00 w tym 1,5 godziny przerw

 

Toruń  25 maja 2022 godzina 10.30-17.00 w tym 1,5 godziny przerw

             26 maja 2022 godzina 10.30-14.00 w tym 1 godzina przerw

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

 

WIĘCEJ  INFORACJI  W  ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH  (PONIŻEJ) 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/05/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 10/05/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych – Bydgoszcz, Gdańsk oraz Toruń"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych – Bydgoszcz, Gdańsk oraz Toruń"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych – Bydgoszcz, Gdańsk oraz Toruń". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 06/05/2022, 15:07:17
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica