Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 23/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia,

iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
oraz spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu
– POMAREX Sp. z o. o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin.

Cena brutto wybranej oferty: 61.670,97 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowych komputerów i akcesoriów/ sprzętu komputerowego

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do dnia 15.05.2022 r.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

Więcej  informacji oraz dokumenty w załącznikach (poniżej)

 

 

 

Zmiana treści nr 1:

Zmiany w treści zapytania ofertowego 

Instytut De Republica informuje, że zmienia treść zapytania ofertowego:

1. zmiana modelu torby w zapytaniu (poz. 11 w tabeli) na następujący model: 

     Torba na laptop DELL min.17,3″

2. zmiana ilości w pozycjach 7,14,15 w tabeli   (zwiększono z 1 szt.  do 3 szt.)

3. zmiana okresu związania ofertą z 30 dni  do 14 dni  od terminu składania ofert.

 

Pozostałe zapisy zapytania oraz termin składania ofert   pozostają bez zmian.

 

Zmiana treści nr 2:

W  związku z  trwającymi problemami w dostępności sprzętu Instytut De Republica  zmienia termin realizacji dostawy do 35 dni od daty podpisania umowy przy gwarancji (oświadczeniu)  oferenta,  że przynajmniej część zamówienia w tym  minimum 1 komputer zostanie dostarczony do 15.05.2022r.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (25/04/2022 do godziny 16:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 25/04/2022 do godziny 16:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 23/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 23/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 23/2022 – Dostawa komputerów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Instytutu De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 19/04/2022, 17:29:28
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica