Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2023/02 – DRUK,OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

Informacja o wyborze oferty:

Wrocław, 29.09.2023 r.

Zamawiający:
Instytut De Republica
ul. Belwederska 23 lok.1,
00-761 Warszawa

Pełnomocnik Zamawiającego:
CWW Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Włodkowica 10/11, 50-072 Wrocław

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. DRUK, OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA, nr postępowania ZP/P/2023/02
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „ustawa PZP”), niniejszym informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu:
Nazwa i adres Wykonawcy

Drukarnia Akapit sp. z o.o.
ul. Węglowa 3
20-481 Lublin

Łączna liczba punktów – 100 punktów

Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, a zarazem jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów podanych w SWZ (Rozdział XI).

Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ze względu na to, że w ramach przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (Rozdział XII SWZ).

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE  NA     DRUK,OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA  (IDR ZP/P/2023/02)       ZOSTAŁO  OGŁOSZONE NA STRONACH:

 

  1. PORTALU EZAMOWIENIA.GOV.PL

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93b86fa8-32a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

2. Ogłoszenie w TED / DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ:

Usługi – 483510-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

 

 

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (12/09/2023 do godziny 12:00)

Data publikacji: 09/08/2023, 19:12:48
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica