Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2023/01 – Ogłoszenie o zamówieniu – KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI OGŁOSZENIA LAUREATÓW I WRĘCZENIA NAGRÓD INSTYTUTU RE DEPUBLICA

Informacja o wyborze oferty:

Wrocław, 11.08.2023 r.

Zamawiający:
Instytut De Republica
ul. Belwederska 23 lok.1
00-761 Warszawa

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa organizacja uroczystości ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród Instytutu De Republica, numer referencyjny postępowania: IDR/ZP /P / 01 /2023

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn., dalej „ustawa PZP”), niniejszym informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu:

 

Nazwa i adres wykonawcy

Windmill sp. z o.o.
Rynkowa 6A;  05-270 Marki

 

Łączna liczba punktów  –  96 pkt

 

Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, a zarazem jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów podanych w SWZ (Rozdział XI).

 

 

 

 

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI OGŁOSZENIA LAUREATÓW I WRĘCZENIA NAGRÓD INSTYTUTU RE DEPUBLICA

Identyfikator postępowania ocds-148610-8bf97c4c-222d-11ee-9aa3-96d3b4440790
Numer referencyjny postępowania IDR/ZP/P/2023
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania 25 lipca 2023, godz 12:00
Termin otwarcia 25 lipca 2023, godz 12:30
Pozycja w planie postępowań
2023 1.3.2

Link do postepowania dla użytkowników niezalogowanych:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bf97c4c-222d-11ee-9aa3-96d3b4440790  

 

Adres poczty elektronicznej: ak@cww.pl

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (25/07/2023 do godziny 12:00)

Data publikacji: 16/07/2023, 19:57:46
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica