Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2022/11 – Ogłoszenie o zamówieniu – OPRACOWANIA REDAKCYJNE, KOREKTA I SKŁAD PUBLIKACJI NAUKOWYCH NA RZECZ INSTYTUTU DE REPUBLICA

Informacja o wyborze oferty:

Wrocław, 08.09.2022 r.

Zamawiający:
Instytut De Republica
ul. Belwederska 23 lok.1,
00-761 Warszawa

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. OPRACOWANIA REDAKCYJNE,
KOREKTA I SKŁAD PUBLIKACJI NAUKOWYCH NA RZECZ INSTYTUTU DE REPUBLICA, nr
postępowania IDR ZP/P/2022/11

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „ustawa PZP”), niniejszym
informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Studio
Format Ewa
Smołka
ul. Solna 4/9
20-021
Lublin

 

Łączna liczba punktów  – 70 pkt

 

Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, a zarazem jest ofertą najkorzystniejszą w
świetle kryteriów podanych w SWZ (Rozdział XI).

Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, ze względu na to, że w ramach przedmiotowego postępowania prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Tytuł/nazwa postępowania

OPRACOWANIA REDAKCYJNE, KOREKTA I SKŁAD PUBLIKACJI NAUKOWYCH NA RZECZ INSTYTUTU DE REPUBLICA

 

Identyfikator postępowaniaba2a504f-51a0-4067-99e0-6d460d2cc4db

Tryb Przetarg nieograniczony

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2022/S 145-414434

 

Adres strony WWW postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Link do postepowania w miniportalu ( SWZ, załączniki do SWZ  i inne pliki oraz informacje o sposobie składania ofert) 

miniPortal (uzp.gov.pl)

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (29/08/2022 do godziny 11:30)

Data publikacji: 29/07/2022, 10:44:40
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica