Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2022/06 – Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi – Opracowania redakcyjne, korekta i skład publikacji naukowych na rzecz Instytutu de Republica

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Instytut De Republica informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 275  pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami, pn. „Opracowania redakcyjne, korekta i skład publikacji naukowych na rzecz Instytutu de Republica” nr postępowania: IDR/ZP/2022/06  –  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT;  NIP: 7122127372

Ulica: Solna 4/9;  Miejscowość: Lublin;  Kod pocztowy: 20-021

WARTOŚĆ  OFERTY  BRUTTO:   207 390,50 PLN

Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: „OPRACOWANIA REDAKCYJNE, KOREKTA I SKŁAD PUBLIKACJI NAUKOWYCH
NA RZECZ INSTYTUTU DE REPUBLICA”

Numer postępowania: IDR ZP/P/2022/06

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:
Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

1. EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT,

UL. SOLNA 4/9, 20-021  LUBLIN

Wartość  oferty: 207 390,50 zł brutto

Informacja o zawartej umowie:

WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EWA SMOŁKA STUDIO FORMAT

 Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7122127372

Ulica: Solna 4/9; Miejscowość: Lublin; Kod pocztowy: 20-021

Województwo: lubelskie; Kraj: Polska

Data zawarcia umowy: 2022-06-22

Wartość umowy  207 390,50 PLN

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Opracowania redakcyjne, korekta i skład publikacji naukowych na rzecz Instytutu de Republica

 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy – Usługi

 

Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

Miejsce składania ofert: https://pierog.ezamawiajacy.pl

Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:15
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174952/01 z dnia 2022-05-24

 

Szczegóły pod linkiem:

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/61661/details 

Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (31/05/2022 do godziny 10:00)

Data publikacji: 25/05/2022, 10:36:43
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica