Rozstrzygnięte

RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Radca Prawny Instytutu De Republica w wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu

Zakres obowiązków: 

I. wykonywanie czynności z zakresu obsługi prawnej Instytutu De Republica, w tym:

 1. opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych w trybie zamówień publicznych oraz innych umów cywilnoprawnych, których stroną jest Instytut De Republica;
 2. kontrola wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym;
 3. opracowywanie i opiniowanie projektów: aktów prawnych (zarządzeń, decyzji), pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Instytutu De Republica;
 4. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących działalności statutowej Instytutu De Republica;
 5. opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach z zakresu prawa pracy;
 6. opiniowanie regulaminów oraz innych aktów dotyczących statutowej działalności Instytutu De Republica;

II. prowadzenie, w ramach wykonywanych zadań, spraw wynikających z przepisów o petycjach oraz spraw ze skarg i wniosków;

III. prowadzenie spraw sądowych i sądowo-administracyjnych oraz spraw przed organami administracyjnymi;

 1. przygotowywanie postępowań w celu ochrony interesu IDR lub dochodzenia jego praw, prowadzonych przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi, w których będzie on stroną lub uczestnikiem;
 2. zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych w szczególności przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi, w których stroną lub uczestnikiem będzie IDR;

IV. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu De Republica lub zastępcę Dyrektora Instytutu De Republica.

 

Wymagania rekrutacyjne:

 • aplikacja radcowska
 • doświadczenie zawodowe  – udokumentowana współpraca z podmiotami administracji publicznej –  będzie dodatkowym autem podczas procesu rekrutacji

 

Planowany termin zatrudnienia – marzec 2023 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (24/02/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 24/02/2023 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 17/02/2023, 14:09:08
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica