Rozstrzygnięte

RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Radca Prawny Instytutu De Republica w wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu

Zakres obowiązków: 

I. wykonywanie czynności z zakresu obsługi prawnej Instytutu De Republica, w tym:

 1. opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych w trybie zamówień publicznych oraz innych umów cywilnoprawnych, których stroną jest Instytut De Republica;
 2. kontrola wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym;
 3. opracowywanie i opiniowanie projektów: aktów prawnych (zarządzeń, decyzji), pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora Instytutu De Republica;
 4. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących działalności statutowej Instytutu De Republica;
 5. opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach z zakresu prawa pracy;
 6. opiniowanie regulaminów oraz innych aktów dotyczących statutowej działalności Instytutu De Republica;

II. prowadzenie, w ramach wykonywanych zadań, spraw wynikających z przepisów o petycjach oraz spraw ze skarg i wniosków;

III. prowadzenie spraw sądowych i sądowo-administracyjnych oraz spraw przed organami administracyjnymi;

 1. przygotowywanie postępowań w celu ochrony interesu IDR lub dochodzenia jego praw, prowadzonych przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi, w których będzie on stroną lub uczestnikiem;
 2. zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych w szczególności przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi, w których stroną lub uczestnikiem będzie IDR;

IV. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Instytutu De Republica lub zastępcę Dyrektora Instytutu De Republica.

 

Wymagania rekrutacyjne:

 • aplikacja radcowska
 • doświadczenie zawodowe  – udokumentowana współpraca z podmiotami administracji publicznej –  będzie dodatkowym autem podczas procesu rekrutacji

 

Planowany termin zatrudnienia – marzec 2023 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (24/02/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 24/02/2023 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "RADCA PRAWNY – UMOWA O PRACĘ – 0,5 ETATU".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 17/02/2023, 14:09:08
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica