Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów

Instytut De Republica, Rządowe Centrum Legislacji

Dokument dotyczy zadań i kompetencji Rady Ministrów, która obok Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest organem władzy wykonawczej. Rada Ministrów rozpatruje sprawy związane zarówno z polityką wewnętrzną (np. uchwala projekt budżetu państwa, chroni interesy Skarbu Państwa), jak i zewnętrzną (np. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi) kraju.

Premiera wydawnicza: 2022

Okładka: