Fundamenty Aksjologiczne Unii Europejskiej w świetle art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Redakcja naukowa: Artur Kotowski, Aleksandra Syryt

Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Treść art. 2 TUE jest źródłem inspiracji do przeprowadzenia głębszej analizy nad wartościami UE i ich znaczeniem dla procesu integracji, kształtowania relacji między UE a państwami członkowskimi, w tym zakresu przekazywania kompetencji i dopuszczalnych ingerencji w ustrój państwa.

Autorzy monografii starają się ustalić w oparciu o dotychczasowy stan normatywny, orzecznictwo i doktrynę, czy wartości, na których opiera się Unia Europejska są wspólne dla państw członkowskich UE. W szczególności celem opracowania jest próba zdekodowania pojęcia „wartości” wskazanych w art. 2 TUE, a także rozpoznania, treści poszczególnych wartości wymienionych w tych przepisach z różnych perspektyw. Autorzy będą szukać odpowiedzi, czy wymienione w art. 2 TUE wartości są wspólne państwom członkowskim UE.

Premiera wydawnicza: 2022

Okładka:
Fundamenty Aksjologiczne Unii Europejskiej w świetle art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - wydawca książek naukowych - Instytut De Republica