Standardy ETPC dotyczące rejestracji partii politycznych w kontekście odmowy rejestracji Komunistycznej Partii Rumunii

Dr Jakub Czepek

Zagadnienie działalności i legalności funkcjonowania partii politycznych było już kilka­krotnie przedmiotem analizy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). W systemie Konwencji problematyka ta badana jest w kontekście zgodności z wolnością zgromadzeń i zrzeszania się. Nie należy jednak zapominać o konieczności postrzegania jej przez pryzmat art. 9, chroniącego wolność ekspresji.

Partie polityczne pełnią szczególną rolę w systemie demokratycznym. Z jednej strony rola ta obejmuje możliwość kształtowania przez nie porządku prawnego państwa–strony, z dru­giej zaś reprezentowane przez nie poglądy przyczyniają się do debaty publicznej, realizując wymogi pluralizmu.

Naturalnie, władzom krajowym przysługują możliwości odmowy zgody na rejestrację partii, jeśli prezentowane przez nią poglądy są niezgodne z prawem lub zmierzają do obalenia ustroju demokratycznego. Niniejsza analiza ma na celu zbadanie standardu ETPC w tym zakresie.