Po co nam samorząd terytorialny? Wyzwania XXI wieku a subsydiarność – europejskie ujęcie teoretyczno-prawne

dr Katarzyna Cichos

Problem „dobrego rządzenia” czy „rządzenia” oraz jego wpływu na konkurencyjność i rozwój państw jest przedmiotem badań od wielu lat – zarówno w okresie prosperity, jak i w czasie kryzysu, np. COVID 19. Proces zarządzania (i rola interesariuszy) ma nie tylko wpływ na bez­pieczeństwo i budowanie światowego pokoju, ale również ma kluczowy wpływ na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Agendy 2030. Ta ekspertyza jest pierwszą z dwóch, w których kolejno omówione zostaną teoretyczno-prawne oraz ekonomiczno-funkcjonalne przesłanki wskazujące na potrzebę efektywnej decentralizacji i budowania silnego samorządu lokalnego, regionalnego w celu zwiększenia efektywności implementacji Agendy 2030 oraz gwarancji bezpieczeństwa w związku ze zmianami zachodzącymi na świecie.

Opracowanie bada związek między zasadą subsydiarności (skorelowaną bezpośrednio z procesami legislacyjnymi Unii Europejskiej i pośrednio służący jako instrument rozwo­jowy UE) z prawodawstwem państw członkowskich UE (akty prawne przenoszące władzę z administracji rządowej na samorządy na przykładzie procesów decentralizacji).