O konieczności dekryminalizacji wybranych substancji psychoaktywnych (analiza prawnoporównawcza w ujęciu kontynentalnym i anglosaskim)

dr Wojciech Białogłowski, dr Przemysław Wasylik

Zachęcamy do lektury materiału dra Wojciecha Białogłowskiego i dra Przemysława Wasylika pt. „O konieczności dekryminalizacji wybranych substancji psychoaktywnych (analiza prawnoporównawcza w ujęciu kontynentalnym i anglosaskim)”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza prawna posiadania i użycia wybranych substancji psychoaktywnych, tzw. klasycznych psychodelików (psylocybiny, dietyloamidu kwasu lizergowego «LSD» czy 3,4-metylenodioksymetamfetaminy «MDMA» i ayahuasci) oraz ekstraktów na bazie wybranych roślin, które je zawierają, z punktu widzenia prawa karnego, medycznego oraz konstytucyjnego na tle prawnoporównawczym. Autorzy doko­nują oceny dotychczasowej polityki antynarkotykowej państwa w zakresie kryminalizacji zachowań związanych z posiadaniem psychodelików, tak syntetycznych jak i naturalnych, do użytku własnego na cele lecznicze, zderzając ją z wybranymi prawami obywatelskimi zagwarantowanymi w Konstytucji.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.