Grody centralne Polski wczesnopiastowskiej. Analiza przypadku Grzybowa

dr hab. Marcin Danielewski, prof. ucz.

W artykule pt. „Grody centralne Polski wczesnopiastowskiej. Analiza przypadku Grzy­bowa” został omówiony problem funkcji, jaką mógł pełnić gród w Grzybowie w strukturach władztwa pierwszych Piastów. Przy tym szczególną uwagę zwrócono na polityczną rolę tego obiektu, uznawanego niekiedy w literaturze za tzw. gród centralny. Podstawą do rekonstrukcji pozycji tego grodu w X i pierwszej połowie XI wieku stały się interpretacje wyników badań wykopaliskowych realizowanych na grodzisku oraz wnioski wypływające z dostępnych źródeł pisanych, a stanowiących materiały porównawcze wobec braku w nich informacji o Grzybowie. W świetle analizowanych materiałów okazało się, że grzybowski ośrodek grodowy zajmujący powierzchnię ponad 4,4 ha, broniony potężnym wałem, rzeką Strugą oraz fosą/fosami, stanowił ważne centrum osadnicze, które można próbować porównywać z innymi grodami centralnymi z wczesnośredniowiecznej Wielkopolski (Giecz, Gniezno, Ostrów Lednicki, Poznań).