Analiza prawna międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie przeprowadzania rozpraw zdalnych w postępowaniach sądowych (perspektywa Rady Europy)

dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz., dr Zbigniew Więckowski

Komisja Rady Europy – European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) na posiedzeniu plenarnym w dniach 16 – 17 czerwca 2021 roku przyjęła nowe wytyczne dotyczące przeprowadzania rozpraw zdalnych w postępowaniach sądowych. Wytyczne zawierają podstawowe zasady, których państwa i sądy powinny przestrzegać, by zapewnić zgodność przeprowadzania wideokonferencji z prawem do rzetelnego procesu sądowego gwarantowanym artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Niniejsza analiza zawiera wybrane przykłady dobrych praktyk krajowych dotyczących wideokonferencji stosowanych w postępowaniach sądowych.