21 09/22

Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w świetle reformy nadzoru właścicielskiego. Wyzwania i potrzeby

W dniach 21-23 września 2022 roku Instytut De Republica organizuje konferencję, której przedmiotem rozważań będzie naukowy komentarz zmian ustawowych w Kodeksie spółek handlowych, wizja przyszłości nadzoru właścicielskiego oraz integracja środowiska naukowego z prawnikami-praktykami.   

Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w świetle reformy nadzoru właścicielskiego. Wyzwania i potrzeby

Wśród kwestii, które zostaną podjęte przez zaproszonych do udziału gości, znajdą się między innymi reforma Kodeksu Spółek Handlowych, wiążące polecenia spółki dominującej a odpowiedzialność odszkodowawcza organów zarządzających, zasadność istnienia instytucji doradcy Rady Nadzorczej, odpowiedzialność karna za wadliwy nadzór nad spółkami Skarbu Państwa oraz skuteczność modelu nadzoru właścicielskiego wobec spółek skarbu państwa posiadających rozbudowane grupy kapitałowe. Poruszony zostanie także aspekt naukowy wpływu MAR/MAD na obowiązki notyfikacyjne spółek publicznych, w których prawa z akcji wykonuje Skarb Państwa.

Pokłosiem konferencji będzie monografia naukowa, zbierająca najważniejsze referaty i porządkująca najistotniejsze, poruszone w jej trakcie kwestie.