30 03/22

III Seminarium Europejskie | Bezpieczeństwo współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekty polityczno-prawne

W dniach 30-31 marca 2022 roku odbędzie kolejne spotkanie organizowane przez Instytut De Republica w ramach cyklu seminariów europejskich. Tym razem tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo w Europie.

III Seminarium Europejskie | Bezpieczeństwo współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekty polityczno-prawne

Od czasu wojny rosyjsko-gruzińskiej (2008), a szczególnie od czasu rosyjskiej okupacji Donbasu i Krymu (2014), bezpieczeństwo całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale i Europy jako całości stanęło pod wielkim znakiem zapytania. W czasie gdy geopolityczny środek ciężkości z roku na rok przesuwał się w stronę Indo-Pacyfiku, wschodnie rubieże Starego Kontynentu w coraz większym stopniu jawiły się Moskwie jako przestrzeń „osieroconych narodów”, nad którymi należy ponownie roztoczyć protektorat. Wojna na Ukrainie, trwająca już przeszło siedem lat jest tego najlepszym symbolem. Temat bezpieczeństwa narodowego w poszczególnych państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej podejmowany był i jest w zależności od percepcji zagrożenia zwłaszcza ze strony Rosji. Wyrazem woli współdziałania na rzecz zwiększenia zdolności obronnych i możliwości odstraszania przeciwnika jest niewątpliwie Inicjatywa Trójmorza i w dużej mierze skorelowany z nią format współpracy polityczno-militarnej pod nazwą Bukareszteńskiej Dziewiątki (tzw. wschodnia flanka NATO), w której szczególną rolę do odegrania mają Polska i Rumunia – dwa największe i militarnie najsilniejsze państwa regionu. Jednocześnie od wielu lat toczy się geopolityczna rozgrywka dotycząca Ukrainy, ujawniająca pewne niespójności i „pęknięcia” pojawiające się w poprzek różnych formatów współpracy międzynarodowej (Unia Europejska, Trójmorze, OBWE).

Celem seminarium jest dyskusja nad trzema obszarami tematycznymi. Po pierwsze, prelegenci zastanowią się nad przemianami dotyczącymi paradygmatu czy raczej paradygmatów bezpieczeństwa w związku ze zmieniającymi się sposobami i technikami prowadzenia działań wymierzonych w interesy i bezpieczeństwo poszczególnych państw. Symbolem tych przemian stało się pojęcie wojny hybrydowej, które na skutek jego notorycznego nadużywania straciło swoją moc wyjaśniania rzeczywistości. Po drugie, zaproszeni goście przeanalizują dotychczasowe osiągnięcia współpracy w formacie Trójmorza, ale przede wszystkim wyzwania jakie jawią się na horyzoncie w związku z konfliktem na Ukrainie, wrogich działań władz  białoruskich wobec Polski  oraz coraz większego zaangażowania Rosji na Bałkanach. Po trzecie, uczestnicy skoncentrują się nad źródłami, przejawami i konsekwencjami geopolitycznymi konfliktu na Ukrainę i o Ukrainę.

***

Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim. Pierwsze seminarium, które odbyło się w 2021 roku dotyczyło idei Unii Europejskiej i jej przyszłości.