09 06/22

Filantropia czy sprawiedliwy podział

9 czerwca 2022 roku Instytut De Republica oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizują konferencję naukową „Filantropia czy sprawiedliwy podział”.

Filantropia czy sprawiedliwy podział

Tematem wydarzenia będzie idea filantropii – jej rola, znaczenie, formy i funkcje we współczesnym świecie. Zasadę działania nakierowanego na zaspokojenie potrzeb materialnych, duchowych i moralnych poszczególnych jednostek, wspólnot czy określonych społeczności, zaproszeni prelegenci i eksperci odniosą do (różnie definiowanej) idei sprawiedliwości. Zamieszczona w tytule konferencji partykuła „czy” może być poszerzona o spójnik „i” lub spójnik przeciwstawny „a”.

Celem konferencji jest podjęcie szerokiej dyskusji na temat powiązania pomiędzy filantropią i/a sprawiedliwością społeczną, pomiędzy dobroczynnością i/a sprawiedliwym podziałem, pomiędzy wsparciem i/a niesprawiedliwym przydziałem przywilejów społecznych, pomiędzy charytatywnością i/a solidaryzmem społecznym. Aby szukać tych odpowiedzi do dyskusji zostali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin: prawa, socjologii, ekonomii, politologii i filozofii (etyki). Imperatyw wspomagania potrzebujących może wypływać z różnych motywacji: humanitarnych (filantropia) lub religijnych (dobroczynność, miłosierdzie, charytatywność). Program konferencji przewiduje także ukazanie historycznej perspektywy tego zagadnienia oraz odbicia tej idei w literaturze i sztuce.

Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja naukowa.