prof. dr hab. Piotr Borek

prof. dr hab. Piotr Borek

Magister  filologii polskiej w UP Kraków (1995); doktorat (2000) i  habilitacja (2006) w UP Kraków; tytuł profesora nauk humanistycznych (2012). Główne zainteresowania naukowo-badawcze to: literatura staropolska, edytorstwo tekstów dawnych, problematyka etniczna, piśmiennictwo okolicznościowe do końca XVIII wieku, testamentologia, epika historyczna. Od 1995 roku pracownik naukowo-dydaktyczny UP w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej; 2009–2016 dyrektor IFP, 2017–2019 dziekan Wydziału Filologicznego, w latach 2019–2020, po zmianie struktury uczelni, dziekan Wydziału Humanistycznego; od 2020 roku rektor UP. W latach 2004–2016 kierownik jedynych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu romologii: Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne. W latach 2014–2018 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; sekretarz,  a następnie zastępca przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział Kraków (do 2021); członek Komisji Słowianoznawczej PAN Oddział Kraków; członek Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU; redaktor naczelny czasopism: „Studia Historicolitteraria”, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język”, członek komitetów redakcyjnych oraz kolegiów recenzyjnych kilku czasopism polskich i zagranicznych. Kierował kilkoma projektami naukowymi finansowanymi przez NPRH i NCN oraz dydaktycznymi przez MSWiA; wypromował 7 doktorów, recenzował kilkanaście prac doktorskich, kilkanaście rozpraw habilitacyjnych, kilka wniosków o tytuł profesora, a ponadto sporządzał superrecenzje profesorskie dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; brał czynny udział w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych, organizował kilka cyklicznych konferencji; prowadził  gościnne wykłady w Czerniowcach, Kijowie, Lwowie, Moskwie, Ostrawie, Wielkim Tyrnowie, Wilnie. Najważniejsze publikacje naukowe: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja (Kraków 2001); Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie (Kraków 2002); Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie, (Kraków 2005);  W służbie Klio. Studia o barokowych pisarzach „minorum gentium” (Kraków 2011); „Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce”. Studia o literaturze i piśmiennictwie wieków dawnych (Kraków 2015).