dr Artur Trubalski

dr Artur Trubalski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie rozprawy „Prawnoustrojowa koncepcja i mechanizmy prawne implementacji prawa Unii Europejskiej do krajowego systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Radca prawny wykonujący zawód w ramach indywidualnej kancelarii. Autor opinii i ekspertyz na zlecenie organów administracji publicznej. Wykonawca oraz koordynator w projektach naukowych i badawczych.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa konstytucyjnego oraz prawa europejskiego. Jako radca prawny specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego, prawie administracyjnym oraz prawie gospodarczym.

Autor oraz redaktor naukowy monografii. Autor oraz współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, opinii oraz ekspertyz.