dr hab. Czesław Kłak, prof. ucz.

dr hab. Czesław Kłak, prof. ucz.

Ukończył w trybie indywidualnym studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2003 r.). Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy Wyrok nakazowy a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej (2005 r.). W 2012 r. – w  wieku 31 lat – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz dorobku naukowego. Uzyskał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych naukowców (2007 i 2008 r.). Ukończył aplikację prokuratorską, jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Jest także profesorem w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego, a także Dyrektorem Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Zastępcą Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierującym Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej. W latach 2018-2023 był członkiem Trybunału Stanu. Jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk penitencjarnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują również: teorię państwa i prawa (funkcje władzy publicznej, cele państwa, funkcje państwa, forma rządów, system prawa, tworzenie prawa, stosowanie prawa), prawo konstytucyjne (zasady ustroju RP, źródła prawa, prezydent w systemie konstytucyjnych organów państwowych, wolności i prawa człowieka, konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa), naukę legislacji (zasada przyzwoitej legislacji, tworzenie prawa karnego), ustrój organów ochrony prawnej (sądy i trybunały, prokuratura, notariat,  służby, inspekcje, straże), prawo międzynarodowe publiczne (źródła prawa, organizacje międzynarodowe, sądownictwo międzynarodowe, podmioty prawa międzynarodowego, ochrona wolności i praw człowieka, prawo humanitarne, współpraca w sprawach karnych) i prawo Unii Europejskiej (instytucje i organy UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa UE, stosowanie prawa UE, ochrona wolności i praw człowieka, prawne aspekty członkostwa Polski w UE, prawo UE a prawo krajowe, współpraca w sprawach karnych). Zajmuje się także naukami o bezpieczeństwie (prawne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzanie kryzysowe). Jest autorem ponad 190 publikacji naukowych, w tym opublikowanych w prestiżowych periodykach prawniczych (m.in. „Przegląd Sądowy”, „Palestra”, „Przegląd Legislacyjny”, „Prokuratura i Prawo”) oraz licznych opinii prawnych, a także brał udział w charakterze referenta w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych.