dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. ucz.

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. ucz.

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. ucz. (docteur habilité, enseignante universitaire)

 

Enseignante à l’université, docteur en droit, titulaire d’une maîtrise en philologie polonaise. Spécialisée dans les domaines de l’interprétation juridique, de la législation, de l’axiologie de la jurisprudence, de la sécurité juridique, de la politique sociale, de l’éducation, des droits de l’homme, de l’éthique de la profession juridique et de l’éthique commerciale. Employée de la Chaire de théorie et de philosophie du droit à la Faculté de droit, de droit canonique et d’administration de l’Université catholique Jean-Paul II de Lublin ; maître de conférences à l’École nationale de la magistrature et du parquet de Cracovie ; de 2017 à 2019 expert en législation au Bureau d’analyses parlementaires [Biuro Analiz Sejmowych] de la chambre basse (Kancelaria Sejmu) du Parlement polonais ; juge assistant du Tribunal constitutionnel ; membre de l’Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR), de la Commission juridique de l’Académie polonaise des sciences (PAN), branche de Lublin, de la Société scientifique de l’Université catholique de Lublin, de l’Association des diplômés et des amis de la faculté de droit de l’Université catholique de Lublin ; membre des équipes de rédaction de revues juridiques : « Studia Prawnicze KUL » [Revue juridique de l’Université catholique de Lublin], « Studia z Prawa Wyznaniowego » [Revue de droit religieux], « Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu » [Revue juridique du Bureau des analyses parlamentaires] et membre du Conseil de programmation du trimestriel scientifique « Prawo i Więź » [Droit et alliance]. Elle est l’auteur de plus de 100 publications dans le vaste domaine de la théorie et de la philosophie du droit, y compris des monographies : Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa [La sécurité juridique dans la perspective de la philosophie du droit] (Lublin 2013); Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego [La notion de la loi dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle polonaise] (Lublin 2007).

 

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, magister filologii polskiej. Specjalizuje się w zakresie wykładni prawa, legislacji, aksjologii orzecznictwa, bezpieczeństwa prawnego, polityki społecznej, oświaty, praw człowieka, etyki zawodów prawniczych oraz etyki biznesu. Pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; w latach 2017–2019 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego; członek Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR), Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL; członek zespołów redakcyjnych czasopism prawniczych: „Studia Prawnicze KUL”, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” oraz członek Rady Programowej kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu szeroko rozumianej teorii i filozofii prawa, m. in. monografii: Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa (Lublin 2013); Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (Lublin 2007).