prof. dr hab. Jacek Woźny

prof. dr hab. Jacek Woźny

prof. dr hab. Jacek Woźny (professeur, docteur habilité)

Diplômé en archéologie de l’Université Nicolaus Copernicus de Toruń (1987). Il a obtenu son doctorat (1994) et son habilitation (2000) à l’université Adam Mickiewicz de Poznań. Il a obtenu le titre de professeur de sciences humaines, spécialisation en archéologie, à l’université de Wrocław (2009). Il a suivi un MBA de gestion de deux ans à Gdansk (2012-2014), coorganisé par l’université de Northampton. En 2017, il a reçu le titre de professeur honoraire de l’université d’Oural (Kazakhstan). Ses recherches portent sur l’archéologie des croyances et des religions préhistoriques, la théorie et la méthodologie de l’archéologie, l’archéologie des terres polonaises et la protection du patrimoine culturel. Employé à l’université Casimir-le-Grand de Bydgoszcz. Dans son alma mater, il a occupé les postes de vice-doyen, doyen, vice-recteur et actuellement recteur de l’université. Il a présidé le conseil du Musée de district de Bydgoszcz. Il est membre du conseil régional pour la protection des monuments historiques de Toruń et du comité sur les infrastructures d’information (KRASP). Auteur et éditeur de 20 monographies et 180 articles scientifiques. Il a publié des ouvrages, notamment : Symbolika wody w pradziejach Polski [Le symbolisme de l’eau dans la préhistoire de la Pologne] (1996), Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich [Le symbolisme de l’espace des sites funéraires à l’époque de l’incinération de cadavres sur le territoire de la Pologne ](2000), Czerwona ochra i ziarna zbóż. Symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego [Ocre rouge et grains de céréales. Symbolisme de la renaissance des morts dans les rites funéraires des cultures archaïques du territoire baltico-pontique] (2005), Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków [L’archéologie des pierres symboliques. De la roche-mère au patrimoine ancestral] (2014) et Archeologia i społeczeństwo [Archéologie et société] (2017). Promoteur et examinateur de nombreuses thèses de doctorat, de procédures d’habilitation et de candidatures au titre de professeur. Il a rédigé de nombreux textes critiques d’édition et avis dans le cadre des concours de la NPRH [Programme national pour le développement des sciences humaines]. Il a participé à de nombreuses conférences scientifiques nationales et internationales. Il a reçu, entre autres, la Croix d’Argent du Mérite et la Médaille de la Commission de l’Education Nationale.

 

Ukończył studia archeologiczne na UMK w Toruniu (1987). Doktoryzował (1994) i habilitował się (2000) na UAM w Poznaniu. Tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia  uzyskał na Uniwersytecie we Wrocławiu (2009). Ukończył dwuletnie menedżerskie studia MBA w Gdańsku (2012–2014),  współorganizowane przez Uniwersytet w Northampton. W 2017 roku otrzymał Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu w Uralsku (Kazachstan). Jego zainteresowania badawcze dotyczą archeologii wierzeń i religii pradziejowych, teorii i metodologii archeologii oraz archeologii ziem polskich i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na macierzystej uczelni pełnił funkcje prodziekana, dziekana, prorektora a obecnie rektora Uniwersytetu. Przewodniczył Radzie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Toruniu oraz Komisji Infrastruktury Informatycznej KRASP. Autor i redaktor 20 monografii oraz 180 artykułów naukowych. Opublikował m.in. książki: Symbolika wody w pradziejach Polski (1996), Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (2000), Czerwona ochra i ziarna zbóż. Symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego (2005), Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków (2014) oraz Archeologia i społeczeństwo (2017).  Promotor i recenzent licznych prac doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o uzyskanie tytułu profesora. Przygotował wiele recenzji wydawniczych oraz opinii w konkursach NPRH. Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.