Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  10/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w miesiącach kwiecień i maj 2023r.

Informacja o wyborze oferty:

W wyniku postępowania (Zapytanie Ofertowe 10/2023), najlepszą ofertę cenową oraz spełniająca wszystkie wymogi,  złożył podmiot:

MARKFILM SP Z O.O AL. JEROZOLIMSKIE 89/43;  02-001 WARSZAWA

Cena brutto wybranej oferty:  5.900 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych)

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich, które odbędą  się:

 • 12 kwietnia  w Warszawie – Wykłady w ramach Akademii Dyplomatycznej; Warszawa ul. Podwale 7; w godz. 18-21 –  do  3 godzin rejestracji wideo
 • 11-12 maja 2023r. w Lublinie, Konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; w tym: 11 maja 2023 r.  –  do 8 godzin rejestracji wideo      oraz      12 maja 2023   –  do 8 godzin rejestracji wideo
 • Spotkanie autorskie promujące książkę wydaną przez IDR;  Miejsce: Warszawa –  25 * maja 2023 r.  –  godziny trwania wydarzenie 9 – 14   (do 3 godzin rejestracji)

            oraz

 • Dodatkowy dzień zdjęciowy z wydarzenia organizowanego przez IDR –  Miejsce:  Warszawa, w  miesiącu kwietniu lub maju 2023r. – do 6 godzin rejestracji wideo.

 

*        UWAGA: termin poszczególnych wydarzeń może ulec zmianie (będzie uzgodniony z Wykonawcą do 7 dni przed wydarzeniem)  

Podane godziny trwania konferencji obejmują szacowany czas rejestracji (bez przerw na posiłki, kawę, czy przerwy techniczne.

Szczegółowy plan każdej z konferencji/ wydarzenia  zostanie wysłany do zleceniobiorcy na 2 dni przed rozpoczęciem  wydarzenia.

Wymagania:

Z  konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:

 1. Przygotowanie krótkiego maksymalnie 2 minutowego filmu na facebooka (w ciągu 24 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym
 2. Przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konferencji (materiał główny podzielony na części)
 3. Filmy z pkt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane wg. wzoru stosowanego przez Instytut
 4. Każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początku dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu i być opatrzony logiem Instytutu.
 5. Przesłane filmy muszą mieć formę gotowego materiału filmowego, tj. po dokonanym montażu (niezawierające momentów nagrania, które nie są ściśle związane z przekazaniem treści rejestrowanego wydarzenia, m. in. okresów przerw, przypięcia mikrofonów, uzupełniania wody prelegentom i innych czynności niepodlegających rejestracji z uwagi na tematykę nagrania w końcowym materiale filmowym).
 6. Zarejestrowany i zmontowany materiał powinien zostać przesłany za pomocą ogólnie dostępnych programów służących do przesyłania plików o dużej objętości np. WeTransfer, czy Dropbox.

Wykonawca powinien dysponować 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montażu.

Miejsce wykonania: Warszawa, Lublin

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

       Wymagany termin i godziny wykonania zamówienia:

 1. Warszawa – 12 kwietnia 2023 r. do 3 godzin rejestracji wydarzenia – w godzinach  trwania wydarzenia od godziny 18.00 do godziny 21.00,
 2. Lublin  –     11 maja 2023r. –  do 8 godzin rejestracji wideo –  w godzinach trwania wydarzenia  – od godziny 9.00 do godziny 18.00,      Lublin  –     12 maja 2023r. –   do 8 godzin rejestracji wideo –  w godzinach trwania wydarzenia  – od godziny 9.00 do godziny 18.00,
 3. Warszawa – 25*  maja 2023 r. –  do 3 godzin rejestracji wydarzenia  – w godzinach  trwania wydarzenia od godziny 9.00 do godziny 14.00*
 4. Warszawa –  kwiecień lub maj *  –  do 6 godzin rejestracji wydarzenia  – w godzinach  trwania wydarzenia od godziny 10.00 do godziny 18.00,

 

* UWAGA: termin, godziny poszczególnych wydarzeń może ulec zmianie                                                           

                     (będzie uzgodniony z Wykonawcą do 7 dni przed wydarzeniem). 

 

Wadium:

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia wadium.

Kwota wadium: ………………………………………………………………………………………

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1. Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2  zapytania ofertowego.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium tj. ceną:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena za wykonanie całości zamówienia (Cn)

100 %

 

WIĘCEJ   INFORMACJI   W  ZAŁĄCZONYCH   PLIKACH (PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (05/04/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 05/04/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR  10/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w miesiącach kwiecień i maj 2023r."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR  10/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w miesiącach kwiecień i maj 2023r."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR  10/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w miesiącach kwiecień i maj 2023r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 29/03/2023, 15:15:09
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica