Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  9/2023 – Usługa hotelowo – gastronomiczna   w dniach  10-13 maja 2023r.  w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica informuje o unieważnieniu postępowania ZO 9 /2023 na „usługę hotelowo – gastronomiczną w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie w związku z organizacją konferencji naukowej”, zgodnie z pkt. 12.1 zapytania ofertowego, który zastrzega Zamawiającemu prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania a umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą podpisania umowy.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa hotelowo – gastronomiczna   w dniach  10-13 maja 2023r.  w Lublinie.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługa hotelowo-gastronomiczna  wg poniższego zapotrzebowania:

1.Noclegi ze śniadaniem w dniach 10-13 maja dla 25 osób* w tym: 3 pokoje jednoosobowe o podwyższonym standardzie i 22 pokoi jednoosobowych (jeśli oferowane są pokoje dwuosobowe to wyłącznie do wykorzystania jako jedynki);

2.Kolacja (w restauracji na wyłączność lub w oddzielonej części restauracji, przy jednym maksymalnie dwóch stołach) serwowana dla 40 osób* w dniu 10 maja 2023 w godz. 18-23:00 (godzina do potwierdzenia) obejmująca: przystawkę, zupę, danie główne, deser, 3 przystawki wystawiane na stół. Napoje: woda, soki, kawa, herbata- bez limitu; 

3.Kolacja (w restauracji na wyłączność lub w oddzielonej części restauracji, przy jednym maksymalnie dwóch stołach) serwowana dla 50 osób* w dniu 12 maja 2023 w godz. 18-23:00 (godzina do potwierdzenia) obejmująca: przystawkę, zupę, danie główne, deser, 3 przystawki wystawiane na stół. Napoje: woda, soki, kawa, herbata- bez limitu;

*liczba uczestników może ulec zmianie w zakresie noclegów jak i kolacji i będzie potwierdzona do 28 kwietnia 2023 roku

 

  • Dodatkowe informacje:

– Standard hotelu minimum 3 gwiazdki;

– Wykonujący zapewni bezpłatnie miejsca parkingowe dla uczestników konferencji;

– Wykonujący zapewni bezpłatne przedłużenie doby hotelowej w dniu 13 maja 2023 r. do godz. 15 dla 5 pokoi;

– Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie   zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

– Liczba osób wskazanych w pkt 2 może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – ok. 28 kwietnia 2023r.;

– W ofercie prosimy o podanie  warunków bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości;

– Hotel musi zapewnić restaurację na wyłączność gości na czas kolacji/ dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji;

– Hotel zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina;

Usługodawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet obrusów, świece/lampiony oraz dekoracje kwiatowe.

– Zamawiający zastrzega by usługi hotelowe i gastronomiczne były wykonywane osobiście  przez Wykonawcę.

 

  • Dodatkowe informacje:
  • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
  • Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia –
    28 kwietnia 2023 r.

 

 

Miejsce wykonania zamówienia: Lublin

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 10-13 maja 2023 r.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 Warunki udziału w zapytaniu*:

6.1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do  wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

 

2.

Kryterium ceny

 

Kryterium lokalizacji   (odległość od KUL )

 

60 %

 

       40%

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 4 kwietnia 2023 r. do godziny:    10:00.

 

Wskazane jest złożenie oferty na druku Formularza oferty (będącym załącznikiem nr 1  do niniejszego zapytania ). Złożenie oferty w innej formie, ale zawierającej wszystkie elementy oceny nie wyklucza z postepowania.

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ  PEŁNY  (SZCZEGÓŁOWY)  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w załączonych plikach (PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (04/04/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 04/04/2023 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR  9/2023 – Usługa hotelowo – gastronomiczna   w dniach  10-13 maja 2023r.  w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR  9/2023 – Usługa hotelowo – gastronomiczna   w dniach  10-13 maja 2023r.  w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR  9/2023 – Usługa hotelowo – gastronomiczna   w dniach  10-13 maja 2023r.  w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 27/03/2023, 18:09:14
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica