Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2023 – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ORAZ USŁUG DODATKOWYCH w 2023r.   

Informacja o wyborze oferty:

Dziękujemy za złożoną ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica, jednocześnie zawiadamiamy, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą cenową oraz spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane  w zapytaniu – ofertę podmiotu:

3M Konkret Sp. z o.o., Strzelców Bytomskich 8a,  44-109 Gliwice

 

 • Cena brutto wybranej oferty (część oceniana) :
 • Cena  brutto za usługę magazynowania /ryczał za miesiąc/  0,80 zł miesięcznie
 • Cena brutto za powierzchnię magazynowania

           – powierzchnia 1200 x 800 mm / za miesiąc – 67,65 zł

 • Cena brutto  – przesyłki  kurierskiej  krajowej do 30 kg /  1 szt.  – 18 zł
 • Cena brutto   –   usługa kopertowania  /  1 szt. – 0,18 zł

Ceny pozostałych usług wg cennika dołączonego do oferty

Wszystkie wymienione ceny nie podlegają zmianie przez okres trwania umowy.

Maksymalna wartość umowy nie przekroczy  80 000 zł

 

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  7/2023

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI

ORAZ USŁUG DODATKOWYCH w 2023r.                                       

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ORAZ USŁUG DODATKOWYCH – w okresie 01 marca 2023 r.  do  31 grudnia 2023 r. polegająca na następujących usługach:

I. Przedmiot Usługi Magazynowania

 1. Przedmiotem usługi magazynowania, będą towary przekazane do magazynowania posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pochodzące z legalnego łańcucha dostaw w tym przede wszystkim publikacje Wydawnictwa Instytutu De Republica
 2. Usługa Magazynowania obejmuje: a) Przyjęcie towaru w magazynie b) Składowanie towaru magazynie Zleceniobiorcy c) Kompletację, wydanie z magazynu Zleceniobiorcy
 3. W ramach składowania, Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto do: a) podejmowania czynności konserwacyjnych w odniesieniu do towaru, w rozumieniu art. 855 § 2 k.c.;  b) przygotowywania niezbędnej dokumentacji towaru, w zakresie ustalonym z Klientem oraz wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; c) śledzenia parametrów jakościowych towaru w trakcie składowania (standardowa temperatura przechowywania +15˚C do +25˚C);  d) wymiany i kontroli z Klientem informacji dotyczących składowania; e) wykonania jednej inwentaryzacji miesięcznie na towarze własności danego Klienta; f) zapewniania Klientowi możliwości audytu w magazynie Zleceniobiorcy
 4. Minimalny wymagalny czas przyjęć towaru, wydań i załadunków w magazynie: dni robocze, w godzinach    8:00 do 16:00
 5. Potwierdzenie przyjęcie towaru
 6. Przygotowanie i wydanie towarów z magazynu na podstawie zlecenia wydania.
 7. Wydanie dokumentu wydania towaru z magazynu
 8. Przewiezienie aktualnego stanu magazynowego/majątku Instytutu (12 palet z książkami Wydawnictwa Instytutu) z dotychczasowego magazynu w Gliwicach

 

II. Przedmiot usługi – ekspedycja kurierska i pocztowa

1.Ekspedycja kurierska i pocztowa obejmująca:

a)Zapakowanie skompletowanych zamówień Klienta w opakowania zapewniające bezpieczeństwo przesyłki w transporcie (koperty listowe,  koperty kurierskie, kartony uzupełnione folią bąbelkową, koperty bąbelkowe)

b)Adresacja przesyłek pocztowych nierejestrowanych i rejestrowanych

c)Sporządzenie książki nadawczej dla przesyłek poleconych rejestrowanych

d)Sporządzenie listów przewozowych

e)Nadanie gotowych przesyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatorów pocztowych

f)Obsługę zwrotów.

 

III.   Przedmiot usługi wydruku

1.Wydruk obejmuje:

a)Wydruk pism przewodnich będących załącznikiem do przesyłek

b)Wydruk kopert listowych i bąbelkowych służących do zapakowania przesyłek

c)Wydruk wszelkich materiałów informacyjnych i marketingowych zleconych przez Zleceniodawcę

 IV. Usługi Dodatkowe

 1. Zleceniobiorca w związku z wykonywanymi usługami magazynowania, może świadczyć na rzecz Klienta usługi dodatkowe.
 2. Usługi dodatkowe i możliwość ich realizacji wymagają indywidualnych ustaleń i indywidualnej wyceny dla danego zakresu czynności. Wycena i akceptacja stawek pomiędzy stronami wymaga formy pisemnej.

 

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Wykonawcy – na terenie Polski.

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

       10 miesięcy  –  od 01 marca  2023r. do dnia 31  grudnia  2023r.

 

Wadium:

        Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 Warunki udziału w zapytaniu*:

1. Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z treścią szczegółowych szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz dokumenty wskazane w formularzu ofertowym tj.: cenniki usług  dodatkowych – z obowiązującymi do 31.12.2023r. cenami.

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/02/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/02/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2023 – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ORAZ USŁUG DODATKOWYCH w 2023r.   "
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2023 – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ORAZ USŁUG DODATKOWYCH w 2023r.   "
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2023 – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNOWANIA, DYSTRYBUCJI ORAZ USŁUG DODATKOWYCH w 2023r.   ". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 08/02/2023, 12:13:14
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica