Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2023 – Asysta techniczna strony internetowej, sklepu internetowego i SEO (pozycjonowanie strony iderepublica.pl) na lata 2023-2024

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą cenowo oraz spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu – ofertę podmiotu: 

BOARDWALK ROBERT GMYREK;  00-491 00-491 Warszawa; ul. Marii Konopnickiej 6;  lok. 235.

 

Cena brutto wybranej oferty:

Cena za wykonanie całości zamówienia – Asysty technicznej strony  + asysty technicznej sklepu      –    105 000 zł  ( 2200 x 20 mies. = 44 000  +   3050   x   20 mies. = 61 000)

Miesięczna maksymalna wartość usług wraz z pozycjonowaniem strony nie przekroczy 7500 zł brutto miesięcznie

Maksymalna wartość umowy nie przekroczy 150 000 zł brutto ( 75 000 w roku 2023 oraz 75 000 zł w roku 2024)

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Asysta techniczna strony internetowej, sklepu internetowego i SEO (pozycjonowanie strony iderepublica.pl) na lata 2023-2024 – (20 miesięcy  –  od 01.03.2023r. do 31.10.2024r.)

 Przedmiotem zapytania są:

  • Prace programistyczne i wsparcie techniczne (doradztwo) IT dla administratorów strony iderepublica.pl w zakresie stałego rozwoju i rozbudowy strony, w tym dodawania nowych treści, wdrażania drobnych zmian w wyglądzie i działaniu systemu, administracji kodów i dostępów do usług zewnętrznych, takich jak Google Tag Manager, Google Analytics oraz optymalizacji kodu źródłowego strony oraz umieszczanych treści w formule miesięcznego ryczałtu stałego przez cały okres obowiązywania umowy
  • Wsparcie techniczne przy sklepie internetowym
  • Pozycjonowanie SEO w wynikach wyszukiwarki Google na frazy wymienione w załączniku nr 1 w celu zapewnienia obecności domeny iderpublica.pl na najwyższych pozycjach wyników wyszukiwania (TOP 10) w formule płatności za wynik w przedziałach 1-3, 4-6 oraz 7-10; Wykonawca na koniec każdego miesiąca przedstawi Zamawiającemu raport wygenerowany przez zatwierdzone przez strony oprogramowanie do mierzenia pozycji w wynikach wyszukiwania i na podstawie tego raportu i cennika Wykonawcy zostanie wyliczona cena usługi według poniższego schematu:

Każda fraza posiada określoną wartość w zależności od pozycji w danym miesiącu rozliczeniowym w wynikach organicznych wyszukiwarki Google. Wartość każdej Frazy jest uzależniona od jej pozycji w wynikach wyszukiwania w przedziałach: pozycja 1-3, pozycja 4-6, pozycja 7-10. Wykonawca na koniec każdego miesiąca udostępni Zamawiającemu raport z listą wszystkich Fraz i pozycją w rankingu Google w każdym dniu miesiąca. Raport zostanie wygenerowany przy pomocy narzędzia pomiarowego SEO (np. WebPozycja lub podobnego).

Na podstawie raportu Wykonawca wyliczy kwotę za każdą frazę w danym miesiącu według

wzoru:

(LD_1-3 * CENA_1-3 + LD_4-6 * CENA_4-6 + LD_7-10 * CENA_7_10) / LD_mc

gdzie:

LD_1-3, LD_4-6, LD_7_10 – liczba dni obecności wybranej Frazy w przedziale CENA_1-3, CENA_4-6, CENA_7-10

 

 Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Wykonawcy

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

20 miesięcy  –  od 01 marca  2023 r. do dnia 31.10.2024r.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1. Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz dokumenty wskazane w formularzu ofertowym –  potwierdzające podsiadanie wiedzy i doświadczenie w wykonywaniu takich samych usług jak w przedmiocie zamówienia.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium tj. ceną

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena za wykonanie  całości  zamówienia (Cn) –  Asysty technicznej strony  + asysty technicznej sklepu 

70 %

2

Cena Frazy za obecność w przedziale CENA_1-3

10 %

3

Cena Frazy za obecność w przedziale CENA_4-6

10 %

4

Cena Frazy za obecność w przedziale CENA_7-10

10 %

 

 Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz załącznikami oraz dokumentami    poświadczającymi posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu takich samych usług jak  w przedmiocie zamówienia. Dla udokumentowania  w/w doświadczenia  do Formularza Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dokumenty poświadczające współpracę ( w ostatnich  3 latach ) z minimum trzema podmiotami budżetowymi / lub  naukowymi / lub  instytutami  tj.: kopię umowy  lub  kopię faktury za usługi asysty technicznej strony/sklepu  lub/i  SEO.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.  Dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki);

4.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy).

 

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wskazanych w pkt. 1-4 w momencie składania ofert –  Zamawiający odrzuci  ofertę przed procesem oceny ofert

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10 lutego  2023 r. do godziny: 9:00.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH ( PONIŻEJ ) 

Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktu w sprawach technicznej

realizacji zamówienia: Wojciech Paduch  e-mail: w.paduch@iderepublica.pl

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/02/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 10/02/2023 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2023 – Asysta techniczna strony internetowej, sklepu internetowego i SEO (pozycjonowanie strony iderepublica.pl) na lata 2023-2024"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2023 – Asysta techniczna strony internetowej, sklepu internetowego i SEO (pozycjonowanie strony iderepublica.pl) na lata 2023-2024"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2023 – Asysta techniczna strony internetowej, sklepu internetowego i SEO (pozycjonowanie strony iderepublica.pl) na lata 2023-2024". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/02/2023, 17:39:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica