Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2023 – Usługa przeprowadzenia wideokonferencji oraz live streamingu podczas wydarzeń organizowanych przez Instytut De Republica w związku z działalnością statutowa IDR.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia  wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę podmiotu: MARKFILM Sp. z o.o. ;   ul. Gołębia 33/14; 85-309  Bydgoszcz  (NIP: 953 278 65 20)

Cena brutto wybranej oferty 2 800 zł brutto  / za 1 usługę (wydarzenie)

Maksymalna wartość umowy za 8 wydarzeń (6+2 ew. dodatkowe) może wynieść 22 400 zł brutto.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 

Usługa przeprowadzenia wideokonferencji oraz live streamingu podczas wydarzeń organizowanych przez Instytut De Republica w związku z działalnością statutowa IDR.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi wideokonferencji (interaktywnej komunikacji multimedialnej) oraz transmisji w Internecie w mediach społecznościowych oraz na kanale You Tube Instytutu De Republica realizowanej za pomocą komputerów oraz wymienionego poniżej innego sprzętu technicznego, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami. Podczas wideokonferencji oferent każdorazowo zapewni sprzęt i obsługę w tym i.in: cyfrowy mixer audio, mikrofony przewodowe i/lub bezprzewodowe w ilości min. 4 sztuki, kamery, oświetlenie do kamer, nagłośnienie, laptop, telewizor minimum 60”, internet mobilny wraz całą niezbędną obsługę techniczną Zakres przedmiotu zamówienia: Realizacja wideokonferencji na jednej z wybranych programów i aplikacji do wideokonferencji (ZOOM, VIBER, SKYPE, TEAMS, GOOGLE MEET, inne aplikacje po uzgodnieniu)

2) Długość trwania jednej wideokonferencji do 3 godzin.

3) Ilość wideokonferencji do realizacji w czasie trwania umowy –  6 sztuk

 

Termin wykonania zamówienia – 23 stycznia 2023r., 13 lutego 2023r.,  13 marca 2023r., 27 marca 2023 r., 8 maja2023r., 19 czerwca 2023 r. (daty mogą ulec modyfikacji)  w godzinach wieczornych: (18-21) (godziny moga ulec zmianie)

 

Szczegółowy plan każdej z konferencji w tym godziny streamingu i zostanie wysłany do  zleceniobiorcy na 2 dni przed rozpoczęciem  wydarzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości wideokonferencji

(tj. zmniejszenie  o 1  wideokonferencję   lub  zwiększenie o 1 lub  2 wideokonferencji).

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

 

Wadium:

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach  Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium tj. ceną:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena za wykonanie 1 usługi  tj.  przeprowadzenia wideokonferencji oraz live streamingu podczas wydarzenia organizowanego przez Instytut De Republica zgodnie z wymaganiami oraz w  terminach wskazanych  w Zapytaniu Ofertowym 3/2023

100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według zasady: 100% wagi kryterium = 100 pkt.

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/01/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/01/2023 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2023 – Usługa przeprowadzenia wideokonferencji oraz live streamingu podczas wydarzeń organizowanych przez Instytut De Republica w związku z działalnością statutowa IDR."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2023 – Usługa przeprowadzenia wideokonferencji oraz live streamingu podczas wydarzeń organizowanych przez Instytut De Republica w związku z działalnością statutowa IDR."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2023 – Usługa przeprowadzenia wideokonferencji oraz live streamingu podczas wydarzeń organizowanych przez Instytut De Republica w związku z działalnością statutowa IDR.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 11/01/2023, 23:50:36
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica