Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w styczniu i lutym 2023r.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia  wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę podmiotu: MARKFILM Sp. z o.o. ;   ul. Gołębia 33/14; 85-309  Bydgoszcz  (NIP: 953 278 65 20)

Cena brutto wybranej oferty: 9 800 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

                                     

Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich, które odbędą  się:

1. 18-19 stycznia 2023 w Warszawie w Instytucie Historii UKSW w Warszawie

      w tym: 18 stycznia 8 godziny rejestracji wideo,

                    19 stycznia 5 godzin rejestracji wideo

2. Spotkania autorskie promujące książkę wydaną przez IDR

2.1.  Wrocław  – 19.01.23r. – godziny trwania wydarzenia 18.00 -21.00 (do 3 godzin rejestracji)

2.2.  Warszawa –  22.01.23r.  –  godziny trwania wydarzenie 18.00-21.00 (do 3 godzin rejestracji)

2.3.  Piła  –  25.01.23r. –  godziny trwania wydarzenie 18.00-21.00 (do 3 godzin rejestracji

UWAGA: termin poszczególnych wydarzeń może ulec zmianie (o kilka dni)

 

 

3. Kazimierz nad Wisłą 2-3 lutego 2023 w tym:

 2 lutego  godzina 9.30, zakończenie o godzinie 15.30 (do 6 godzin rejestracji), 

 3 lutego godzina 10.00, zakończenie o godzinie 14.30 ( do 4,5 godzin rejestracji)

UWAGA: termin i godziny konferencji  mogą ulec zmianie (o kilka dni)

 

Podane godziny trwania konferencji obejmują szacowany czas rejestracji (bez przerw na posiłki, kawę, czy przerwy techniczne.

Szczegółowy plan każdej z konferencji zostanie wysłany do zleceniobiorcy na 2 dni przed rozpoczęciem  wydarzenia.

 

Wymagania:

Z  konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:

  1. Przygotowanie krótkiego maksymalnie 2 minutowego filmu na facebooka (w ciągu 24 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym
  2. Przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia konferencji (materiał główny podzielony na części)
  3. Filmy z pkt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane wg. wzoru stosowanego przez Instytut
  4. Każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początku dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu i być opatrzony logiem Instytutu.
  5. Przesłane filmy muszą mieć formę gotowego materiału filmowego, tj. po dokonanym montażu (niezawierające momentów nagrania, które nie są ściśle związane z przekazaniem treści rejestrowanego wydarzenia, m. in. okresów przerw, przypięcia mikrofonów, uzupełniania wody prelegentom i innych czynności niepodlegających rejestracji z uwagi na tematykę nagrania w końcowym materiale filmowym).
  6. Zarejestrowany i zmontowany materiał powinien zostać przesłany za pomocą ogólnie dostępnych programów służących do przesyłania plików o dużej objętości np. WeTransfer, czy Dropbox.

 

Wykonawca powinien dysponować 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montażu.

 

3. Miejsce wykonania zamówienia:

Warszawa, Wrocław, Piła, Kazimierz nad Wisłą.

 

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

 

Wymagany termin i godziny wykonania zamówienia:

1. Warszawa – 18-19 stycznia 2023

      w tym: 18 stycznia 2023r. od godziny 9.00 do godziny 17.30,

                   19 stycznia 2023r. od godziny 9.00 do godziny 15.30

2.1.  Wrocław  – 19 stycznia 2023r. – godziny trwania wydarzenia 18.00 -21.00,

2.2.  Warszawa –  22 stycznia 2023r.  –  godziny trwania wydarzenie 18.00-21.00,

2.3.  Piła  –  25 stycznia 2023r. –  godziny trwania wydarzenie 18.00-21.00,

 

UWAGA: termin poszczególnych wydarzeń promocyjnych może ulec zmianie (o kilka dni)

3. Kazimierz nad Wisłą 2-3 lutego 2023

 w tym:  2 lutego 2023r.   godzina 9.30, zakończenie o godzinie 15.30

                3 lutego 2023r.  godzina 10.00, zakończenie o godzinie 14.30

 

UWAGA: termin konferencji  może ulec zmianie (o kilka dni)

 

5. Wadium:

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia wadium.

Kwota wadium: ………………………………………………………………………………………

 

6. Warunki udziału w zapytaniu*:

6.1. Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

6.3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMNETACH / PLIKACH (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/01/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/01/2023 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w styczniu i lutym 2023r."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w styczniu i lutym 2023r."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych i popularyzatorskich w styczniu i lutym 2023r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/01/2023, 23:57:36
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica