Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023 – Usługa  kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w roku 2023.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica informuje, że na podstawie pkt 11.1  zapytania ofertowego ZO01 /2023   (o treści 11.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn)  – postepowanie zostało unieważnione. 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa  kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica według poniższego zapotrzebowania:

– rezerwacja i zakup biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych;

– rezerwacja i zakup biletów kolejowych krajowych i międzynarodowych;

– rezerwacja i przejęcie płatności za taxi, bus,

– usługi przewozu rzeczy i towarów na terenie Polski, w tym załadunek i rozładunek

– usługi przewozu osób na terenie Polski

 

 • Dodatkowe informacje:
 • Ofertę należy przedstawić z uwzględnieniem kwot brutto;
 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana
  po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • Umowa zostanie zawarta na czas określony (do 31.12.2023r.)

 

 1. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: styczeń 2023 r., data zakończenia: 31 grudnia 2023 r.

(terminy mogą ulec zmianie)

 

 1. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Warunki udziału w zapytaniu:

6.1. Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie zapytaniem ofertowym 1/2023.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania  z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne   lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5)    wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6)    nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

Więcej  informacji w załączonej dokumentacji (poniżej) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (11/01/2023 do godziny 11:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 11/01/2023 do godziny 11:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023 – Usługa  kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w roku 2023."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023 – Usługa  kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w roku 2023."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023 – Usługa  kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w roku 2023.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 03/01/2023, 17:53:06
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica