Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 74/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do 3 filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

NetRo sp.z o.o.;  ul. Kościerska 9b/6;  83-300  Kartuzy

Cena brutto wybranej oferty: 11,07 zł za jedną minutę audiodeskrypcji.

Maksymalny koszt umowy może  wynieść 14 391 zł netto  /za 1300 minut.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów  z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych we listopadzie i grudniu  2022r. oraz filmu podsumowującego działalność instytutu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Stworzenie i dodanie audiodeskrypcji (AD) w języku polskim do filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4. z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:
 • 17-18 listopada  w  Sandomierzu
 • 15-16 grudnia  w Rzeszowie   
 • oraz filmu podsumowującego działalność instytutu.

 

 1. Stworzenie i dodanie napisów rozszerzonych (N) w języku polskim do filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4. oraz plików z napisami w formacie .srt z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:
 • 17-18 listopada  w  Sandomierzu
 • 15-16 grudnia  w Rzeszowie   
 • oraz filmu podsumowującego działalność instytutu.

 

Napisy oraz audiodeskrypcja powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami wytycznych  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do opisu zapytania ofertowego), w tym Standardami dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020 r. (załącznik nr 4 do opisu zapytania ofertowego).

Szacunkowa ilość minut podlegającą stworzeniu i dodaniu napisów i audiodeskrypcji wynosi 1000 minut. W stosunku szacunkowej ilości minut  wersja ostateczne może być wyższa lub niższa o około 30%. UWAGA do oferty prosimy podać cenę 1 minuty wykonania AD i N.

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba oferenta

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 Przygotowanie oraz przesłanie do zamawiającego napisów i audiodeskrypcji z poszczególnych konferencji powinno nastąpić  w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zmontowanych filmów.

 Zarejestrowany i zmontowany materiał powinien zostać przesłany za pomocą ogólnie dostępnych  programów służących do przesyłania plików o dużej objętości np. WeTransfer, czy Dropbox.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium tj. ceną:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena za wykonanie 1 minuty audiodeskrypcji oraz napisów

100 %

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r.   835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI  W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (29/11/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 29/11/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 74/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do 3 filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 74/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do 3 filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 74/2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do 3 filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 22/11/2022, 18:30:38
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica