Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 73/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 15 grudnia 2022 r. w Rzeszowie – na potrzeby konferencji organizowanej przez IDR

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia  wybrał ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę podmiotu: FASADA – INVESTMENTS Sp. z  o.o.; ul. Piłsudskiego 32; 35-001 Rzeszów 

Cena brutto wybranej oferty: 20 400 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa gastronomiczna w dniu 15 grudnia 2022 r. w Rzeszowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna wg. poniższego zapotrzebowania:

 1. Obiad w restauracji w dniu 15 grudnia 2022 r. dla 60 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składający się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami bezalkoholowymi (woda, soki, kawa, herbata) bez limitu.
 2. Uroczysta kolacja serwowana w dniu 15 grudnia 2022 r. dla 60 osób w restauracji. Kolacja powinna składać się w przystawki, dania głównego oraz deseru w wersji mięsnej oraz wegetariańskiej. Dodatkowo, na stołach 3 rodzaje przystawek (np. deska serów, sałatki, wędliny itp.) oraz napoje. 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ)

 

Dodatkowe informacje:

Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia –  5 grudnia 2022 r.

Prosimy o podanie w ofercie warunków bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości;

Restauracja musi zapewniać salę na wyłączność gości/ dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji;

Restauracja zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina;

Wykonawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet obrusów, świece/lampiony oraz dekoracje kwiatowe.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Rzeszów

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 15 grudnia 2022, data zakończenia: 15 grudnia 2022

 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi,

co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

2.

 

3.

 

Kryterium ceny

Kryterium lokalizacji
(odległość od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego)

Kryterium atrakcyjności menu

 

 

 60 %

10%

 

30%

 

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% =100 punktów

 

Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według zasady: 1 % wagi kryterium = 1pkt.

 

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):
  • Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);
  • Dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki);
  • Inne: menu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (18/11/2022 do godziny 14:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 18/11/2022 do godziny 14:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 73/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 15 grudnia 2022 r. w Rzeszowie – na potrzeby konferencji organizowanej przez IDR"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 73/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 15 grudnia 2022 r. w Rzeszowie – na potrzeby konferencji organizowanej przez IDR"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 73/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 15 grudnia 2022 r. w Rzeszowie – na potrzeby konferencji organizowanej przez IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 15/11/2022, 12:31:42
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica