Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 71/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach listopad – 2022 – Sandomierz, Rzeszów oraz filmu podsumowującego działalność IDR

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu:

DOMINIK JUDKA

ul. DWERNICKIEGO 59;   38-700 USTRZYKI DOLNE

 

Cena brutto wybranej oferty: 6 900 zł brutto za  3 USŁUGI

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR)

wydarzeń naukowych oraz wykonanie  filmu podsumowującego pracę IDR w 2022 roku.

 

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych                     

przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych/konferencji, które odbędą się:

 

I. w Sandomierzu  – w dniach  17-18 listopada 2022 r.:

–  1 dzień w godzinach  do 5 godzin (wstępnie 10.00 do 17.00 w tym 2 godziny przerw)

–  2 dzień w godzinach  do 3 godzin (wstępnie 9.30-12.30) 

 

II. w Rzeszowie w dniach 15-16 grudnia 2022 r.:

– 1 dzień    – do 5  godzin     – od 10.00 do 17.00  – w tym 2 godziny przerw,

– 2 dzień – do 4 godzin  – 9.30-14.00 – 0,5 godziny tym przerw

 

oraz

III. wykonanie  filmu podsumowującego pracę IDR w 2022 roku (materiały dostarcza IDR)

– od 3  do 5 minut.   –  do 31.12.2022 r.

 

Szczegółowy plan  każdej z konferencji zostanie wysłany do zleceniobiorcy  do 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Z każdej konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:

  1. Przygotowanie krótkiego maksymalnie 2 minutowego filmu na facebooka ( w ciągu 24 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym
  2. Przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia każdej z konferencji (materiał główny podzielony na części)
  3. Filmy z pkt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane wg. wzoru stosowanego przez Instytut
  4. Każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początku dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu i być opatrzony logiem Instytutu.
  5. Przesłane filmy muszą mieć formę gotowego materiału filmowego, tj. po dokonanym montażu (niezawierające momentów nagrania, które nie są ściśle związane z przekazaniem treści rejestrowanego wydarzenia, m. in. okresów przerw, przypięcia mikrofonów, uzupełniania wody prelegentom i innych czynności niepodlegających rejestracji z uwagi na tematykę nagrania w końcowym materiale filmowym).
  6. Wykonawca powinien dysponować minimum 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montaż

 

Miejsce wykonania zamówienia: Sandomierz, Rzeszów

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

         Wymagany termin i godziny wykonania zamówienia:

I.Sandomierz- w dniach  17-18 listopada 2022r.:

–  1 dzień w godzinach  do 5 godzin (wstępnie 10.00 do 17.00 w tym 2 godziny przerw)

–  2 dzień w godzinach  do 3 godzin (wstępnie 9.30-12.30) 

II.Rzeszów w dniach 15-16 grudnia 2022r.:

– 1 dzień    – do 5  godzin     – od 10.00 do 17.00  – w tym 2 godziny przerw,

– 2 dzień – do 4 godzin  – 9.30-14.00 – 0,5 godziny tym przerw

III. Wykonanie  filmu podsumowującego pracę IDR w 2022 roku (materiały dostarcza IDR)

– od 3  do 5 minut.   –  do 31.12.2022 r.

 

Podane godziny trwania konferencji obejmują także wszelkiego rodzaju przerwy               

       (np. kawowe lub na posiłki) które nie podlegają rejestracji filmowej

 

 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r.  poz. 835 z późn.zm).

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (14/11/2022 do godziny 15:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 14/11/2022 do godziny 15:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 71/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach listopad – 2022 – Sandomierz, Rzeszów oraz filmu podsumowującego działalność IDR"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 71/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach listopad – 2022 – Sandomierz, Rzeszów oraz filmu podsumowującego działalność IDR"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 71/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach listopad – 2022 – Sandomierz, Rzeszów oraz filmu podsumowującego działalność IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 10/11/2022, 12:08:15
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica